is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 447 )

September en October van bet jaar 17-87, uit uw. Kas voor Pruysfifche Inkwartiering op den Huize Zwanenburg - voor den Aankoop der Rhynland, fche Goederen, welken toen zyn vermist en te loor geraakt, voor het m wegiuimen vande Battery op een der Sluizen op halfwegen Haarlem en Anin fterdam, gelegt. en mede voor het maaken der geruïneerde Dyken al¬

daar door Dykgraaf en Hoog - Heemraaden van Rhynland, op authorifatie van Gecommitteerde Raaden deezer Provintie, van den a November i?*? Is betaald geworden eene Som van ƒ10806 : 13 : °. Wel is waar dat door de eemeide Dykgraaf en Hoog-Heemraaden alle moeite, de iterkfte poogin«n blykens de refolutiën en bewyzen daar van zynde, wierden aangewend, om die Som uit 's Lands Kasfe, wajir op zy niet alleen uit hooide vTn gemelde authorifatie der Gecommitteerde Raaden van den a November, l üyke aanraak maakten, maar ook daaneboven, daar in het volgend aar by de Staaten van Holland gerefol-'eerd was, en korthaar na ook uuge* j -o a ~m Mt> Ino-e/eeten, we ke door de Pruyslifche Troupen fchade V0C etJe SSoed ng J 's Lands Kasfe toetebrengen, aan de

"Z^Zl^^ S '^^^'' ~ VVel is waar, dat voor KoSmatige als billyke terugvorderipg, die op last van Gecommitteerde Raaden uitgelchoten Gelden een gunftig rapport van het gropt Befoigng ra. den Haag op den 10 December 1788 , in de Vergadering yan Holland is uitgebragt geworden, maar hetzelve wierd als na gewoonte door de meeste Steden ad referendum overgenoomen, om het dus te beeter in een eeuwige vergetelheid te doen wegzinken, en dat by dat rapport de teruggave van een Som van f 10787 i Q '■ 9 wierd voorgedragen gelukte het echter^het voorig Rhynlands BeftYur niet, kt de Vejgsdemg van Holland degemelde reftitutie te bevorderen en daar door dst important uitfchot weder in Uw Kasfe erug te brengen, hoe zeer Gylieden f alle de lngezeetenen deezer pVotLTeTn de jaaren 1788 en 1793, zooveel Miilioenen Schats in 's Lands Kasfe hebben moeten opbrengen. . yranen„ Zoo konden dan voor Ulieden uit die ons allen zoo zeer gedrukte 2511e en «fte Penning, de zoo rechtmatige, als billyke teruggave van een afgevorderde uitfchot y9n ƒ 1080$ : o : o niet eens overfchieten daar echter aan andere ongehoorde en onrechtvaardige uitgaven zoo veele Miilioenen Gelds

^OoToS^ tól 4*«« waarheid, Ingelanders'. hoe men

met de Provintiale Schutten heeft omgefprongenl , .

Nog eens' wy hebben alles wel willen verduwen om (op grond van uwe rechten ) U'onder het opg fe brengen de^ Concept-

Hoog - Heemjaadfchap zal dienen te worden beftuurd, gelyk ook van den üvkgraaf, Secretaris en Rentmeester.

Hebben wy dierhaiven aan den eenen kant niet anders dan moeite gehad, wv bleeven evenwel voortwerken. Wy wilden met daden toonen, dat wy ons fmaad, en den tnoejlyken en zoo vreemden aroeid getroosteden om alleen uw nut te bevorderen.

Hoe men dan ook ons mogen WaMrd hebben, wy leggen op heden voor God en Menfchen rekenfehap af, en zullen met ^«bewyzen, dat wy den kotten tyd van drie maanden, zoo veel ons mooglyk was, aan uwe belangens hebben gearbeid.

Wv hebben ons geyverd in dien korten tyd van ons Beftier, U den ftaat van Rhynlands Finaptieweezen openteleggen en de noodige bezuinigingen aan de hand te geeven, gelyk wy ook thands onze posten van U ontfangen, in uwen fchoot nederleggen. '

Oordeelt nu en overweegt naauwkeurig den voorigen ftaat der Finantien van Rhynland, de middelen van bezuiniging en de (mtworpen Inftruftien voor het vervolg. Befluit tot de gepaste verbeeteringen, en kiest U Mannen: niet die by hunne fchatten uwe fchatten door vette Ampten willen voegen. Neen! kiest U Mannen, welke meer tyd zullen hebben om nog meer verbeeteringen optegeeven en daar te ftellen.

Vvvvv a wy

19 Navémtet 1795-