is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 448 )

ip Noyember I7P5-

Rap-

Wy laaten U, en de gantfche Natie oordeelen of wy in drie maanden konden doen.

Vergunt ons intusfchen, dat wy voortgaan, om U voortelichten en U met den vinger aantewyzen, hoe kostbaar het voorig Bewind van Rhynland is geweest. Ziet voor het vervolg toe en ftaat voor uwe Rechten pal! laat geene Intriguanten door hunne Schatten U tot onderwerping verplichten! valt Gy, valt de beftiering van Rhynland in de handen van baatzugtigen, dan zult Gy nooit verbeeteringen zien: Gy zult de Ampten nog vetter zien worden. De Omwenteling zal dan ook by U alleen dienen, om deezen en geenen een ruimer beftaan te bezorgen.^

Daar wy dan onze Posten in uwen fchoot nederleggen, willen wy U by al wat dierbaar is, gebeden hebben, om toch Mannen te kiezen, door deugd en bekwaamheid uw vertrouwen waardig.

Hier door zal het Hoog-Heemraadfchap van Rhynland! zal het alle deszelfs Ingelanden wel gaan!

Zoodanig zullen wy voor Ons en onze Nakomelingen de vruchten' inzamelen eener Omwending van zaaken, welke op billykheid en rechtvaardigheid gevestigd, niet ophoud om aan het Menschdom een ryken Bron van Zeegeningen opteleeveren.

Gedaan by de door de Rhynlandfche Ingelanden aangeftelde Hoog-Heemraaden en Hoofd-Ingelanden van Rhynland; in het Gemeenlands - Hnis binnen Leyden vergaderd, op den 7 November 1795.

(Was Geteekend,)

(W. Stiphout Dallens. I Mich. van der Meench. Hoog-Heem- I Lambertus Bicker.

raaden. 1 C. J. Bloys van Treslong. I Joannes Huygens. ! Pieter Kroon. KJSicolaas yan den Bosch.

(David Hoeuft.

Pieter Gerard Mefs.

Leendert Hofhout.

P. van Veen. Hoofd-In- < Jan Arend van der Burch. gelanden, i Evert de Milde.

Ludolph Mulder. 1 C. B. Koopman. I G. Ver maat en. K.D. Bus.