is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t$ Noyember 1795-

field voor den tyd yan drie ma*^l^^g^g zoude- zyn opgeheede furcheance m deeze zaak f^T en dat aan deeze, alzoo wettig

ftridg::rklaarrd|eHoog^ Hoofd-Ingelanden, by dat De-

aangefteld verkha^ ^ ^ #

brengen. Arriml van het gemelde Decreet, als van bo-

Tot y^5^|^^.'|S^5& en Hoofd-legetaden by ven gemelde Irttructie ne^" * & de Ondergeteekendens in Com-

derzelver Rofolu^n .. *g£M ^ * «j «. en de misfie gefteld, en oezeive » toegelaaten, het onderzoek

k°? ta^trSoe^^ Snd ^ktiSf, en to onderwerp van na den ftaat der t man"eRvPekeninsen, welke zedert twintig Jaaren herwaards hun onderzoek gelegt de ^WgJ'^* tot en met i Mey van het Jaar

Én ZUlKu?Zz de Re'eken ng vVn Mefim ™ M* '795 nog cgeflotenj) 1^é^T^^¥^^ het generaal tot informaue moet worden ge-

*gt; na, Rentmeesters van Rymand in der tyd Jaarlyks twee Reekeningen A' ?lu S De eene wegens den ontfangst en uitgaaf van de om£ van^^ ü'dinÏÏs en de &andere wegens den omflag van de Extra flag van fle uroin , ieder Jaar, en dat wel aan twee Ge-

ordmaris ^^^^^^^a^^, welke Jaarlyks daar commttteerden uu deM3Mity J mi d f

toe door Hof vau "°"ag f * yan de„ Praefident van den Hove, en ato?* bf ™de"^ Gecommitteerde Raaden,

en ^n^^t^^i^ om ten over!iaan ™lDtgraafen

uVH^^yaThnkmd te hooren m U fluiten de Reekening van j°Sn%trZ<terwe°ens de ordinaris en Extra ordinaris ftuyvers, omge t^XT^buurenic Mergentaaien van de Heemraadfchappe tn R nand voornoemt, over den Jaare - tot verval van de onkosten Va l ZT ^Lr^damfchen Dyk, met den aankleeven van dien.

yu„ 7" *t"~ R r.enineen alleen door die twee Gecommitteerdens B- Dat/e Treekenen wel door den Praefident van den Hove indenyd wierden g^ek«nd, e ^ Ouds, zonder dat men heeft kunnen

alt0,°l\en wfar toele FoteiUtie. relatief gemaakt moet wordenC. Dat ae/t• v rv a Gecommitteerdens. *

D ftXt. S zederC ^ ^ h£C ap0SdUeeren " ' f^SS iïSy wittlibereert door Byk^af Hoog Heem-

B. Ln da M^rlyksi ^ Rytifytnd op het Hfm den Hage ver.

ratl tTÏiaaivan beraming aan Horfd-Ingelanden toegezonden gaderl, ovet üe]laa\\"pn nvpr ; *i _ ïaar Jen dat dan eene Refolutie %Kt relatie ^ onkoj en ov ^^/hïewel voor dat Jaar voor ofaSTn hoe LTvoo,xtraordLris morgengeld zou werden omgeflaagen ,' en hoe veel van die omflag zoude koomen tot lasten van den

Eigenaar. d ze Generaale informatien onder het oog

De Commisfie heeft ge™e»J ™bl^egeI1, ten einde voor het vervolg te

kunnen zorgen, dat de^eew ^ ^ f £n te hf)0ren en nuuen,

den, die alleen gecon n senoegZaarae hoedanigheedens bezitten, om

^Sl^^^^ 16 kUMen °0rdeekn' ^ begaan£ ^^^^^^ ***** doordenRentmecfter

C 450 )

gefewr/, by Ue?"e'*a\°* tu° l79, zyn gehouden voor wettig aangetentamen van den io Augustus 7V6 ~J ' ö mpt dr.n da<r. dat