Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5i« y

20 November

Geaccordeerd aan diverfche Handelaars op de Colonien in de West Indien den uitvoer van leevendige Varkens met de Schepen derwaards.

Geaccordeerd het verzoek van uitvoer yanlarw en Rogge voor A. den Berger, uit Amflerdam na Utrecht'

He

Waarop, "gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan, ie voorfz. Misfive by appoinctement, te ftellen in handen van de Committés van Buitenlandiche Zaaken en van Koophandel en Zeekaart, om te dienen van confideratien en advis.

De Committés van Algemeen Welzyn, Koophandel en Zeevaart, Vivres en Algemeene Waakzaamheid, brengen rapport uit, op de op gisteren by Marginale Apoftüle in hunne handen geftelde Requeste van diverfche Kooplieden , handelende op de Colonien van den Staat in de West-Indien, omme permisfie van me', de Schepen derwaards beftemd, te mogen medevoeren de gewoone quantiteit leevende Varkens, mitsgaders gerookt en ander Spek, zoo voor de Equipagien als voor de Provifie der Plantagien tegens behooriyke cautie

Waarop, het voorfz. Rapport gehoord zynde, |is na deliberatie, conform hetzelve, goedgevonden en verftaan, de verzoeten der Requestranten by deeze te accordeeren, mits dat voor zoo veel tangaar, de vervoering na de Plantagien, de Inlanders verplicht zullen zyn by hunne refpé&ive Municipaliteiten cautie te ftellen voor de drie dubbelde waarde, om binnen den tyd van een jaar te doen confteeren, dat zoodanige Provifiea wezentlyk aldaar zyn gelost of aan Land opgeflagen, of dat volledig zal beweezen zyn, dat dezelve niet hebben kunnen aangebragt of opgeflagen worden: Voorts is gerefolveerd, de bovengemelde vier Committés te gelasten eene Aropbarie op de Publicatie van den 30 September laatstleden, nopens deeze zaak re concipieeren, ten einde daar door loortgelyke verzoeken te praevenieeren.

En zal Extract deezer. gezonden worden aan de Requestranten, als mede aan de vooriz. by Committés tot informatie en naricht refpective.

De Committés van Algemeen Welzyn, Koophandel en Zeevaart, Vivres en Algemeene Waakzaamheid, brengen rapport uic, op de by Marginale Apoftillé van den 16 deezer, in hunne handen geftelde Brief van voorfchryving van de Repraefentanten 's Lands van C trecht, tot permisfie van uitvoer voor hunnen Buroer A. den Berger, voor agt Lasten Tarw en zes Lasten Rogge, uit Amfterdam na Utrecht.

Waar op, het voorn. Rapport gehoord zynde, is conform het. zelve, na deliberatie goedgevonden en verftaan, het verzoek in die Misfive vervat te accordeeren onder reftirucie van de Praemie, en nogmaals zeer ernftige voordracht van tog op de ailerfpaarzaamfte wyze met diergelyke verzoeken voor uitvoer van Graanen te zyn.

En zal hier van aan gemelde Repraefentanten 's Lands van Utrecht Extract worden gezonden, ten einde den gemelden Burger A. den Berger daar van kennis te geeven, op dat door denzelven het Extracc tot uitvoer ter Secretarie zoude kunnen geligt worden.

Sluiten