Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 520 )

ao November *795-

Rapport op het verzoek van M. G. Redlich ovr Adfignaaten.

den gezonden, ten einde van dit Decreet aan gen. Commisfie tot Organifatie van de Gewaapende Burgermacht kennis te geeven.

Het Committé van Finantie heeft, uit kragt van het appoinctement deezer Vergadering, van den 1 October laatstleden, rapport gedaan van deszelfs confideratien en advis, op de Requeste van Maurits Godfried Redlich, Kastelein in het Logement de

Afgefiagen het verzoek van F. C. Soldaan, om uitkoop van Asfignaaten.

Afgefiagen het verzoek van den Jood S. J. Davidt, om Recepisjen voor Asfignaaten-

Het Committé van Financie, heeft uit kragt van het appoinctement dezer Vergadering van den 25 September 1. 1. rapport gedaan van derzelver confideratien en advis, op de Requeste van ^•alomon Jochem Davidt, Joods Koopman en Burger alhier in den Haag, daar by hebbende te kennen gegeeven, dat hy fuppliant volgens Publicatie dezer Vergadering aan Franfche Militairen verkogt had differente goederen, beflaande in Linden Hembden en Kousfen, mitsgaders broeke goed, en daar voor wegens de Publicatie» ontvangen had Franfche Asfignaaten, ter fomme van dertien honderd Livres; dat hy toen uit de Stad voor zyne affaires was gegaan, niet in ftaat was om defelve Franfche Asfignaaten te doen aantekenen en

daar

Zwaan te Geertruydenberg, om de daar by geallegueerde redenen verzoekende, dat de by hem op ordre van de Municipaliteit en Franfchen Commandant aldaar, ontfangen Franfche Asfignaaten voor het Placaat van den 2 February deezes jaars, ten bedraage van L. 9000, en de helft zyner laatst ingeleeverde Franfche Asfignaaten, ontfangen in de laatfte vyf weeken, ten bedraage van ƒ ioóo: o :o , als welke door de Municipaliteit geweigert waren te verwisfèlen, en aan hem waren terug gegeeven, mogten worden verwisfeld voor Provinciaaie Recepisfen; en dat daar toe de noodige ordres aan de Municipaliteit van Geertruydenberg mogten worden gegeeven.

Waarop, gehoord het voorfz. rapport, na deliberatie, conform hetzelve goedgevonden is, dat, wat betreft de verwisfeling der Asfignaaten door den Suppliant voor den 1 February laatstleden ontfangen, dit verzoek te wyzen van de hand; en, om de redenen in het berigt der Municipaliteit van Geertruydenberg bygebragt, het overige verzoek van den Suppliant, om ordre aan de voorfz Municipaliteit ter inwisfeling van de wederhelft der Asfignaaten door hem in de by zyn Request laatstgen, vyf weeken ontfangen, mede afteflaan, en zal hier van Extract aan den Suppliant -tot zyn narigt worden gegeeven.

Het Committé van Financie heeft uit kragt van het Appoinctement dezer Vergadering van den 3 September 1. 1, rapport gedaan van desfelfs contideratien en advis, op de Requeste van Fredrik Christiaan Soldaan, Burger en Koopman alhier in den Haag, daar by-verzoekende, dat een fom van ƒ894:15. door hem omvangen aan Asfignaaten voor geleverde Hoeden, Pluimen, Panasfen, Dragons enz. mogten worden uitgewisfeld.

Waarop gehoord het voorfz. Rapport, na deliberatie, conform het zelve goedgevonden is, dat, uit kragte van het Decreet dezer Vergadering van den 2 February 1. 1., in het verfoek van den fuppliant niet kan worden getreden, en zal hem hier van extract tot zyn narigt worden gegeven.

Sluiten