Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5*1 )

daar cp een Publicatie was gepubliceerd, tot uitwisfeling van dezelve tegens Hollandfche recepisfen, dat toen hy fuppliant weder inden Haag komende dezelve Asfignaaten had willen laaten aanteeke* ■ nen, dog tot antwoord bekomen, het is te laat, en nu by de uitwisfeling de recepisfen hem wierden geweigerd, en voorts, vermits hy fuppliant met executie wierd gedreigd, verzoekende dat me gemelde Asfignaaten mogten worden uitgewisfeld; mitsgaders op het berigt der Municipaliteit van den Haag.

Waarop gehoord het voorfz. Rapport, na deliberatie, conform het zelve goedgevonden is, dat vermits de Suppliant, niet tegenftaande de geëmaneerde Publicatie, in gebreken is gebleven, de by hem ontvangen Asfignaaten ter behoorlyker tyd te doen aantekenen, alzo mede de verwisfeling van dien niet kan gefchieden ; waar mede dan ook des fuppliant* nader Request aan deeze Vergadering gepraefen* teerd, en by uppoinctekent van den 20 October, insgelyks in handen van 't voorn. Corimitté gefteld, word gehouden voor beantwoord, zullende extract dezer aan den fuppliant tot zyn narigt wor* den gegeven.

Het Committé van Financie, heeft uit kragt van het appointement dezer Vergadering van den 30 September 1. 1. Rapport gedaan van derzelver confideratien en advis, op de Requeste van Gerrit Bosch, Stephanus de Clercq en Genk Bosch Junior,als tegenswoordige Administrateurs der Erfportie, tot pieufe gebruiken van wylen Pieter Pieters van Beek, en Abigael Blok, en als zodanig Regenten van van Beeks Hofje in de Schuyersmakersgang in de Angelierftraat te Amfterdam, om de daar by ampel gedetailleerde redenen, verzoekende de verklaring dezer Vergadering, dat zy in hunne qualiteit vallen in de termen van het tweede hd van het derde Artikel van het Decreet van 17 July 1795- vermeld, en dat zy mitsdien uitgefondert zyn van de verpligting tot furnisfement in de geldhefling daar by gemeld. .

Waarop, gehoord het voorn. Rapport, na deliberatie, conform het felve, goedgevonden is, het verzoek van de fupplianten by deeze te ontzeggen; waar toe extract dezer aan de fupplianten tot narigt zal worden gegeven.

Het Committé van Financie heeft uit kragt van het Appoinctement dezer Vergadering van den 30 September en 16 November [ Rapport gedaan van derzelver Confideratien en Advis, op de Miive der Provifioneele Raad van de Stad Dordrecht en de Merwede, waarbvzy in fubftantie te kennen geven in de noodzakelykheid te zyn geweest, om de by hun ontvangen Provinciaaie Recepisfen , ter fomme van ƒ24309 Gl. te verkoopen tegen 87 per Ct. en daar op hadden geleden een fchade van 3160:3 -; en voorts verzoekende permisfie, dat by het overmaaken der Penningen voor de Verponding, waar voor deefe Stad aangeflagen was, gemelde forr. van ƒ3160 :3-, op rekening zoude valideren. v Waarop, gehoord het voorfz. Rapport, na deliberatie conforn het zelve goedgevonden is, dat het verzoek by de voorfz. Misfive : gedaan niet te pasie komt; en dat, wanneer de Municipaliteit val Dordrecht niet kon aantoonen, hun verrigte op authorifatie deze

Qqqqqq Vei

20 November1/95^

Ontzegt <de de verzogte vet' klaaring, nopens 4e verpligting tot de Geldlig' tingt door G. Bosch, S. de Clercq en G. Bosch Jun., q&.

Gedifficulteetd in het verzoek der Municipaliteit van Dordrecht om vergoeding yan fchade door verkoop van Pro~ vinciaale Rece* pisfen.

1

t

t

4

Sluiten