Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 52a )

ao Noyember 1795'

Afgeslagen het yerfoek yan C. Hollands, Huis* vrouw van ó'. Dekker, om voorfiening nopens de geidligting.

Decreet op 't verzoek van huisduinen en de Helder , om

yergoeawg van kosten voor requifitien.

ze te renvoyeeren, en aat zo lang aan nen geene meerdere penningen dan zy reeds genoren hebben, kunnen worden afgegeven; mitsgaders de fupplianten , voor zo ver de requifitie der Franfche Com-

manoanien ais uur umi vuunuuren, en net te en van orares, om

linnro K nn/-./^ irr^Vl Prlünc in cntlMnfon ta U^cn„I„~ ~ l„ mr,Aa Aa mnn..«

O 5 1

tiering, te renvoyeeren aan het Committé van het Bondgenootfchap

en JVJUitaire zaaken dezer rrovincie; en zal hier van extract aan de

fupplianten tothun narigt worden gegeven.

' De

Vergadering te zyn gefchied, de fchade daar door veroorzaakt, niet ten laste van den Lande kon worden gebragt; en zal hier van ex.racc aan de voorn. Municipaliteit tot narigt worden gegeven.

Het Committé van Financie, heeft uit kragt van het appointement dezer Vergadering van den 1 Üétober 1. 1. rapport gedaan van derzelver confideratien en advis, op de Requeste van Cornelia Hollands Huisvrouw van Simon Dekker, wonende te Medenblik, verzoekende dat zy mag worden verklaard te kunnen volftaan met den overdag yan den Boedel van haar en haar Man te maaken, binnen den tyd van drie maanden, na dat dezelve haar Man uit Nederlands Indien zoude zyn geretourneerd, om dan daar na zes per Ct. in derzelve montant aan den Lande, ingevolge het Decreet defer Vergadering van den 17 July 1795. te fourneeren, en de Suppliante inmiddels te houden voor diligent.

Waarop, gehoord het voorn. Rapport, na deliberatie goedgevonden is, het verzoek van de fuppliante te wyzen van de hand, met last aan dezelve, aan den inhoud van het Decreet van den 17 July 1, 1. te voldoen van dat geen, het welk zy den Boedel van haar en haar Man thans waardig fchat; en zal hier van extract aan de fuppliante tot haar narigt worden gegeven.

Het Committé van Financie heeft, uit kragt van hét appoinctement dezer Vergadering van den 30 September 1.1. Rapport gedaan van desfelfs confideratien en advis, op de Requeste van de Leden der Municipaliteit van den Lande van Huisduinen en de Hel¬

der; daar by in iubuantie te kennen gevende, dat zy reeds diverfe maaien aan de Vergadering hadden verfogt, om penningen tot betaling der op requifitie van de Franfche Commandanten in. der tyd gemaakte kosten, als van inquartiering, te famen ten bedraage van ƒ30000-; en voorfiening nopens de verdere last der inquartiering, om recepisfen voor de Franfche asfignaaten enz.; en voorts verzoekende verforging van de reeds by herhaling verfogten onderftand,en wel ten fpoedigften van ƒ2600-, ter voldoening der rekening van de Voerlieden van voorn, plaats, of, by manquement van dien, hun fupplianten te excufeeren van de requifitie door de Franfche Commandanten aldaar gedaan wordende, met door defelve hunne benobenodigdheden in contanten te doen betaalen.

Waarop, gehoord het voorn. Rapport, na deliberatie,'conform het felve goedgevonden is, wat betreft de kosten op requifitie der Franfche Commandanten, en van inquartiering, als mede de Voerlieden, de fupplianten , by aldien zy daar van aan de perfoneele Commisfie tot opneeming daar van gedecerneerd, nog geen opgave gedaan, of lysten toegezonden heeft, aan dezelve Commisfie bydee-

Sluiten