is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 99* )

p December 1795^

\

i

perfoonen, welke het geweezen agterleen in eigendom bezitten, als tegen het goed zelve, competeeren een evengtlyk regt van parate executie, als hier vooren aan het Gemeeneland ten opzigte van de fchadeloosiïelling voor de fimple en Hoofdleenen is toegekend; en daaromtrent insgelyks al dat zelfde moeten worden geobferveerd , het geene by Articul 24, 20 en 27. van deeze Publicatie, ten opzigte van de Executie, van weegens hec Land te deiigeeren, is gezegd geworden.

38.

Desgelyks zal het geene hier vooren by het 25. Articul met relatie tot defimple en Hoofdleenen en derzelver Bezitters gezegd is, nopens de executie in folidum, ingevalle eenige goederen of gedeeltens van goederen, te zamen, in eene fomma getaxeerd geweest zynde, voor den volkomen afloop en voldoening van alle de termynen mogten worden gefplitst of verdeeld, meede op de agterleenen en derzelver Bezitters, moeten gtüppliceerd worden. — En zal bovendien dit zelfde ten regarde van de agterleenen en derzelver Bezitters nog plaats hebben, al is het, dat de fplitfing of verdeeling reeds voorde taxatie gefchied zy, ingevolge het geene by Articul 33. van deeze Publicatie is geftatueerd.

39*

De eigenaars van geweezen Hoofdleenen, welke binnen een Jaar en zes Weeken na dato deezes zodanige requeste, als hier vooren by het 31 Articul is vermeld, aan onze Vergadering niet hebben gepraefenteerd, zullen gehouden worden, van alle regt tot fchadeloosftelling weegens de alkidializaiie dier agterleenen te hebben gerenuntieerd en afgezien.

40.

Het geene hier vooren gezegd is , van de provifioneele uitzondering van Tiendens, Heerlykheeden, en zodanige goederen en regten, welke tevens mee de Heerlykheeden zyn uirgegeeven, en daar meede tot hier coe een ongefplksc leen hebben blyven uitmaken, ten opzigte van de fchadeloosftelling, voor zo verre dezelve fimple of Hoofdleenen geweest zyn, moet meede geappliceerd wordengop de agterleenen welke in diergelyke goederen hebben beftaan, en zal dierhalven al het geene hier vooren hy Articul 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 en 39, aangaande de fchadeloosftelling voor de ailodializatie der agterleenen gezegd is, by provifie op de gemelde voor als nog uitgezonderde zaa. ken niet van applicatie zyn.

4i-

1

Des egter zullen de voorzeide tot hier toe uitgezonderde goederen , voor zo verre dezelve tot hier toe, één ongefplitst agterleen hebben uitgemaakt, niet mogen worden gefplitst of verdeeld, uic welke oorzaak zulks ook zoude mogen weezen, voor dat over de deswegens te praesteeren fchadeloosftelling een finaal befluit zal weezen genomen; of zullen anderzints in tyd en wylen de voorfchreeven goederen of gedeeltens van goederen, voor het montant der fchadeloosftelling weegens het geheele geweezen agterleen worden verbondene gerekend, en derzelver respeccive bezitters, ook alzo ieder in folidum daar voor aaniprakelyk te zyn.

4a.

De drie Provinciale Hoofd-Leenkamers, zynde de Leenkamer van Holland, die van Brederode en die van Vianen, zullen by provifie, blyven fubfifteeren; en worden mitsdien de perfoonen, welke tot hier toe, zyn geëmployeerd , om als Leenmannen te ftaan, over de Verleyen en andere Aétens ter Leenkamer gepasfeerd wordende, by provifie gequalificeerd, om aldaar, onderdenzelfden naam, dezelve funccien te blyven verrigten ten aanzien van zodanige Leengoederen, als, fchoon van deeze Provincie releveerende, egter buiten deszelfs

ter-