is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 993 )

territoir geleegen zyn, en welke alzo by het 5 Articul deezer Publicatie, by provifie, van de mortificatie van het Leenftelzel zyn uitgezonderd.

Art. 43.

Doch aangezien de inrigting der agterleenkamers binnen deeze Provincie door de mortificatie van het Leenftelzel, by deeze Publicatie gefchied, gantsch en al komt te vervallen, en nogthans in het algemeen daar aan geleegen ligt,, dat de Registers, Prothocollen en andere Papieren en Documenten wt de geweezen agterleenen fpecteerende, worden geconferveerd op eene wyze, welke aan een ieder het acces daar toe in voorkomende gevallen verzekerd, zo worden by deezen alle geweezen agterleenheeren aangemaand om dezelve papieren overtebrengen, op zodanige Provinciale Hoofdleenkamer als waar van hun geweezen Hoofdleenen, tot het welk dezelve agterleenen gefpecteerd hebben, heeft gereleveerd ; waar voor hen, des begeerende, een behorelyk recief zal moeten worden ter hand gefteld.

44-

Zo als wy wyders, en op dat deeze onze falutaire intentie des te beeter zoude worden bereikt, wel expresfelyk ordonneeren, dat deeze overbrenging abfolutelyk zal moeten gefchieden door zodanige geweezen Agter Leenheeren, als weegens de allodializatie derzelve geweezen agterleenen van derzelver eigenaars eenige fchadeloosftelling begeeren; zodanig, dat door den Hove van Holland, geen Advis op eene Requeste om taxatie, door een geweezen agterleenheer aan onze Vergadering gepraefenteerd, aan ons zal mogen worden afgezonden, voordat van weegens denzelven geweezen Agter-Leenheer, aan gemelden Hove zal zyn gefuppediteerd en overgegeeven een door hem eigenhandig geteekend declaratoir, waar by hy, op zyn woord van eer verklaard, alle Registers, Prothocollen of verdere papieren en documenten tot zulke of zodanige geweezen agterleenen fpecteerende, en welke onder Hem als eigenaar van het Hoofdleen zyn berustende geweest, te hebben overgebragt op de Leenkamer van , en geene andere buiten de hier voorengemelde te

hebben, te weeten, of ter kwader trouwe kwyt of weerloos geworden te zyn, direct nog indirect, en daar benevens aan den Hove exhibeere een quitantie of recief, waar by tevens van dezelve overbrenging fummierlyk komt te blyken.

45-

En ten einde nogthans de eigenaars der geweezen Hoofdleenen met het op. houden van deeze overbrenging tevens niet zouden komen optehouden het advis van den Hove, en alzo de eigenaars der geweezen agterleenen in effecte frustreeren van den uitflag , en van het vermogen om derzelve goederen intusfchen te kunnen alieneeren ; zo zal het Hof daar toe aan de fupplianten ter inftantie van de geinteresfeerde party, mogen praefigeeren eenen reedelyken tyd, binnen welken zy daar aan zuilen moeten voldoen, of zal anderzints derzelver tyd verftreeken zynde, het voorfchreeve Hof ons daar van mogen en moeten kennis geeven, wanneer wy, uit dien hoofde, het verzoek van zodanige fupplianten om fchavergoeding zullen verklaaren te zyn vervallen; waar meede alle actie desweegens ten eenemaale zal zyn geperimeerd.

Lastende en ordonneerende wy een iegelyk, wien het aangaat, zig naar den inhoud van deeze Publicatie te gedragen.

En op dat niemand hier van ignorantie praetendeere, zo zal enz.

Waarop, na deliberatie, goedgevonden is, dat de vooriz. Misfive en Concept-Publicatie, benevens het voorftel, onder de Notulen van den 16 September, en van heden ten fpoedigflen zullen worden gedrukt, en vervolgens aan alle de Leden deezer

Ttttttttttt Ver-

9 December 1795.