Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORRE EDEN.

xv

als ons zeiven) zeer eenvouwdig en zeernatuurlyk voorgekomen zyn. Echter hebben wy naderhand, door eene meer opzetlyke navorfching van dit moeilyk ftuk bevonden., dat die zaak in een ander licht moest befchouwd worden: {ai zo als wy dit nu gedaan , en op de bevatlykfte wyze die ons mogelyk was, voorgedraagen hebben. In de uitlegging der iv. v. vi en vu bladzyde hebben wy een belangryk fluk over het onderkennen der Drukfeilen gevoegd: en eindelyk hebben wy' in de Verklaaring der vu blad zyde nog een woord over de Lengte der Planeeten gezegd. Voor het overige hebben wy, hier en daar een enkel woord tot meerdere, klaarheid veranderd en bygevoegd, alle de voorbeelden met de grootfte naauwkeurigheid berekend , en hun getal met eenige nieuwen vermeerderd , op die plaatfen van onze byvoegfelen daar zy ons toefcheenen van nut te. zyn.

Daar

<«) Wy hadden gelyk met op die Bladzyde reg. 14 en 15 te zeggen, dat, kort vóór en na, de verandering^m'^ is: maar wy hadden ongelyk , met er by te voegen een, parig. Voor het overige is er weinig over die ftof, op, voorbeelden van deezen aart toegepast, gefchreeven. Een van ons heeft dezelve naauwkeuriger nagegaan, en misfchien zullen wy wel eens zyne Verhandeling daar over » het licht geeven. Intusfchen is dit ftuk nog nimmer *o als wy het nu doen, behandeld geworden; althans met» zo veel wy wecten, in onze taal.

Sluiten