is toegevoegd aan je favorieten.

Decreeten van de Provisioneele repræsentanten van het volk van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Si* INDEX,

Koophandel en ' Zeevaart. (Committé van)

Kruit.

SrygsgtmitntH,

Reqüest van P. van de Swet, en een van G. C. van] datum. pa£< der Kun, mee appui van de Commercie, om het Commisfariaat te Bourdeaux —aan 'e Committé vau Commercie en Navigatie om advis 9 April 1705. 15I

Utfupra van J. van Cleef c. f. verzoekende met een Publicatie, omtrent den Boekhandel te emaneeren, te fupercedeeren en te permitteeren hun belangen voor te dragen — aan 't Commitié van Koophandel om advis ■■ * !— -—10 — ■» 17S

Misfive van het gemelde Committé, verzoekende een ander Loeaal — gerenvoyeerd aan 't Commitcévan Algemeen Welzyn —— » 13 —— 437

Voorftel van het Committé van Koophandel en Zeevaart, om by de Franfche Republiek de teruggave van Eigendommen, Schepen enz. te bewerken —■ aan de Ministers Blauw en Meyer te Parys, om reguard er op te (laan ■ ■ 17 —— 37a

Verzoek van. het Committé van Koophandel en Zeevaart, inhoudende om ƒ 600• o- o, tot dringende uitgaven nodig — geaccordeerd en hec Committé van Financie gequalificeerd ■ 24 ——— ^

Benoemiag van J. van Oo.terwyk Bruin tot Lid van

voornoemt Committé -—— —— 11 Mey 250

Communicatie van het Committé voornt., inhoudende de voortgang door de Franfche Repraïfentanten met het confisqueeren van Goederen in Vyandelyke Schepen —■ aan Gecommitteerden ter Generaliteit met hst ——— ao . mm 42$

Utfupra van Amfterdam, wegens het aanflaan ter verkoop van Baaien Zydt door de Franfche Commisfarisfen — Utfupra 1—26 —*»• 498

Benoeming van H. Vollenhoven en H. Hazebroek tot

Leden van het Committé voornt. < —. 8 July 15$

J. Mesfcherc van Vollenhoven by 't Committé voorn.

gevoegt ■ ■ ——1—- 5 Oétob.

Utfupra van H. Gildemeefter ——— ■■ — $6 iqo$

Utfupra van vyf Leden —— -—- '17 Dec. u6i

Misfive van de Municipaliteit van Leymuyden en Vriefekoop, over een Schip met Kruit geladen, in Vriefekoop liggende — aan 't Committé van Algemeen Welzyn om order te ftellen — 13 Febr» 949

Nadere Misfive van dezelve deswegen -— aan 't Committé Militair, om zich, zo veel mogelyk, te be. fpoedigen -■ - — • — 1$ —-ü 305

Misfive van Schout en Schepennn van Oóst-Ysfelmonde, over een aldaar üevrozen liggend Schip, met eenige Tonnetjet Buskruit — aan 't Committé van Algemeen Welzyn om voorziening » — 17 ——i 137

Qualificatie op het Committé Militair, nopens ver zogt Kruit en Patroenén door den Chef der Franfche Artillery te Gorinchem ——- - 4 Nor» 7$

Generaliteits Rapport wegens het op vrye voeten

ftellen van alle Bataaffche Krygsgevangenen, en het

dimitteeren van eenige Bataaffche Officieren uit

Franfchen Dienit — m ——- a Juny 6%t

Nader Generaliteits Rappors . ■ —— 13 —— 954

Misfive