is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize naar Surinamen, en door de binnenste gedeelten van Guiana.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6*6* rei ze naar

Op zekeren dag, den 5<ten Maart, geduurendè myn verblyf alhier, wierd ik verrast, door op een fchuit, die de Rivier opvoer, met een witte neusdoek te zien waaijen; het was myne geliefde jo» anna, door haare moeije vergezeld , die deeze' beweging maakte. In. plaats van in de Stad teblyven, verkoos zy tans liever naar Fauconbergte gaan, hechts vier mylen van de Plantagie de Hoop af liggende: ik vergezelde haar dadelyk tot aan deeze Plantagie.

Ik vond aldaar een ouden Haaf, dien joanna». my zeide haar grootvader te zyn, en die my zesfluks gevogelte ten gefchenke gaf. Deeze oude man had gryze hairen, en konde niet meer zien;. maar zyne talryke afkomelingen onderhielden hem; ordentelyk: hy verhaalde my, dat hy in Africa: geboren was, alwaar hy in meerder aanzien wasgeweest, dan zyne meesters immer in Surinamenwaren.

Misfchien zal de lezer het vreemd vinden, dat ik zoo dikwils fpreeke van eene Slavin, en dat ik voor haar zoo veel achting betoone; maar ik kan met geene onverfchilligheid fpreken van eene vrouw,, die de teedere liefde van elk gevoelig mensch waardig is, en wier genegenheid my tot een tegenwicht in alle myne onheilen verftrekte: haare deugd , haare jonkheid 5 haare fchoonhcid;

dee-