Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Êl8 reize naar

De Colonel fourgeoud toen van eene verfterking van verfche manfchappen voorzien zyn. de, deed, den 9den, alle zyne verminkten naar Holland infchepen. Myn vriend heneman vertrok ook, den 6den February, naar dit zelfde Land, in eenen aller elendigften ftaat.

Op den zelfden bodem , als deeze jongman; bevonden zig yerfcheide andere Officiers, die gedwongen waren te vertrekken, niet doorziekte, maar door afkeer en mismoedigheid, welke de onrechtmatige behandeling van den Colonel, die, zoo als ik op het einde van het tiende hooftftuk gezegd heb, hunne bevordering had tegengehouden, aan .hun veroorzaakte. Zy hadden gezien, dat jongelingen , die nog ter fchool gingen, wanneer zy zeiven in 't jaar 1772 reeds in dienst der Volkplanting waren, aan hun wierden voorgetrokken. Die geenen, welken de Colonel, den 6den December 1774, in arrest had doen zetten, om in Holland gevonnisd te worden , wierden op het zelfde fchip gebragt. Dit fchip was niets anders dan een hospitaal, maar zeer flecht van ververfchingen voorzien.

Den,2iften? deed de Colonel met genoegen de monftering van zyn klein leger, en hetfmertte my zeer de Neger-Jagers daar niet by te zien. De .eerfte zorge van den Bevelhebber was vervolgens, om eene wacht aftezenden, tot het befpieden der

on>

Sluiten