is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize naar Surinamen, en door de binnenste gedeelten van Guiana.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s üa inamen, XXII. Hooftft. 97

hebbende, verlieten wy die plaats des morgens van den 3often September, en den iften Oélober, kwamen wy op DeviPs • Harwar aan, ongemeen vermoeid zynde, en zonder iets merkwaardigs op onzen tocht ontmoet te hebben. Des avonds te voren had ik aan den Colonel fo ur geoud gefchreeven; ik verzogt hem, dewyl myne tegen* woordige gefteldheid my ten hoogften verdroot, oogenblikkelyk eenen krygsraad by één te roepen , en had. hem mynen brief door eenen Haaf gezonden. By onze aankomst op deezen post, gebruikte men de hardfte middelen om my tot onderwerping te dwingen; en de behandeling, welke ik ondervond, was van dien aart, dat een Capitain der Jagers,quaci genaamd,uitriep: „ In„ dien de Europeanen zig jegens elkander zoo., danig gedragen, is het niet te verwonderen, }, dat het hun tot genoegen (trekt ons arme Afri. „ canen te mishandelen eii te kwellen"!

Deeze verdrietelyke zaak liep echter op DevWs Harwar ten einde. De Colonel seybourg, overtuigd van zyn ongelyk, en niet kunnende weten, hoe dit geval mogt afloopen, trachte, zoo mogelyk, uit de netelige omftanchgheid, waar in hem zyne oploopenheid gebragt had, met eere uit te komen. Den aden Ocbpber, vroeg hy my derhalvcn met eenen glimlach: „ Of ik wist te ver-

III. deel. G „ge-