is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize naar Surinamen, en door de binnenste gedeelten van Guiana.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 aanhangzel.

en aanwas van de onderfcheidene aangelegde Volkplantingen, als om nieuwe aan te leggen, en ontdekkingen te ondernemen, door dieper in het Land door te dringen.

De treurige dood van poncet de bretigny de deelgenooten ter nedergeflagen hebbende , werd, in 't jaar 1651, eene nieuwe Maatfchappy opgericht, die meerder opgang fcheen te zullen maken. Het merkelyk aantal van ingelegde penningen, ftelde haar in ftaat, om, tot in Parys toe, zeven of agthonderd menfchen by ée'n te verzamelen. Zy wierden by de Seine ingefcheept, om naar Havre te vertrekken. Het ongeluk wilde , dat de deugdzaame Abt de marivaux, die deeze onderneming voornamelyk had aangewakkerd, en dezelve als Directeur Generaal beftierd zoude hebben, verdronk op het oogenblik, dat by ftond fcheep te gaan. Roiville, een Edelman uit Normandie, die als Generaal naar Cayenne gezonden wierd, wierd op de reize vermoord (*).

Twaalf

(*) Antoine biet, de opperfte der Zendelingen * die toen naar Guiana vertrokken, verhaalt, dat elk der deelgenooten, welken men Seignieurs asfociés noemde, het bevel wilde voeren. Roiville lag ziek , toen hy vermocfrd wierd. Hy fcheen 't lot, het welk hem over het hoofd hing, te voorzien, en was zeer ontroerd van geest. Den 17 September 1652» omtrent middernacht,,

werd