Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FELIX. F E S T U S.

5*

vrijlating niet met geld van hem koopen zoude, waarom hij bij zijn vertrek, dat a jaren naderhand voorviel, den Apostel gevangen ach« terliet.

Vr. Wie werd landvoogd in Felix plaats ? Antw, Hij werd van portius! festus opge» volgd.

Vr. Bleef dees nieuwe landvoogd den Apos>* tel noch al langer gevangen houden ?

Antw. Aanftonds na de aanvaardiging van zijn ambt, bleven de Joden recht tegen den Apostel eifchen, zoo dat bij zijne zaak fpoedig voor nam. Waar in hij hem van alle misdaad onfchuldig vond, doch hij hield hem, om de Joden te. behagen, evenwel gevangen.

Vr- En wat deed hij vervolgens?

Antw. Agrippa en Berenice , gekomen om den nieuwen landvoogd te begroeten , waren op deszelfs verzoek, alzoo Agrippa in de Jood» fche wetten zeer ervaren was, bij een nieuw verhoor tegenwoordig.

Vr. Wie was deze Berenice?

Antw. Ook een dochter van den ondea Agrippa, een mensen van zeer flechte zeden. Weduwe van Herodes, koning van Chalets, geworden , hield men haar verdagt van een zeer zondig leven, niet baren broeder Agfippa. Zij B 4 20g£

Sluiten