Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9io NIEUWE NEDERLANDSCHE

'sGba-

vïnhage.

Proel.

éerNat Vergaderiuge

Maart te zamen gekomen zynde, en zich hebbende geconftitueerd als het Reprefenteerend Ligchaam van het Volk van Nederlaod, toe haaren eerften Prefident benoemd heeft den Burger Reprefentant Mr. P. Paulus, en tot

, haare Provifioneele Secretarisfen de Burgers Reprefentanten P. L. yati de Kafteelc, A. de

,Zitter, G. W. van Marle en J. Valckenaar, wordende een iegelyk gelast de onderteekening van den tydelyken Prefident, mitsgaders van een van dezelve Secretarisfen en derzelver fuccesfetrren in der tyd, te refpedteeren, en alle ordrea en bevelen alzo onderteekend, als door ons geëmaneerd , op te volgen en te gehoorzamen: zullende alle Adresfen, het zy by Misfives, het zy by Requesten moeten houden: aan de Na* tionaa'.e Vergadering, reprtfenteerende het Volk van Nederland; en alle vonnisfen van eenige Comrnittés, Collegien of Krygsraaden, te vooren aan de Generaliteit gefubjeüeerd, van nu voortaan geweezen worden, in den naam van het Volk van Nederland.

En zal deeze alom worden gepubliceerd en geaffigeerd, waar men gewoon is Publicatien en Afficiien te doen; ontbiedende en verzoekende wy de boogde Geconftitueerde Magten, het zy van het Provinciaal Beftuur, of andere Provinciaale Vergaderingen in de onderfcheidene Gewesten, de nodige ordres te ftellen dat aan deeze onze intentie beboorlyk voldaan worde.

Aldus gedaan en gearrefteerd ter bovengemelde Vergadering, in den Hage den 1 Maart 1796, htt tweede Jaar der Bataaffche Vryheid. {Was geparapheerd,)

P. PAULUS, Vt.

(Onder ftorid,')

Ter Ordonnantie van dezelve, P. L. van de KASTEELE, Provifioneel Secretaris.

Tw«t

Sluiten