is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Een en dertigste deel. MDCCXCVI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Maart. ijqS. 1075

deren kant confidereerende, dat de Ingelanden, tot het onderhand der Hdndbosfche-Zeeweering contribueerende, reeds met 'er daad zwaar belast, en nauwlyks, of misfchien geheel (immers «en groot gedeelte van dezelven) buiten ftaat zyn, om de buitengewoone, en aan hunne vermogens geenzins geëvenredigde kosten, tot het maken en onderhouden van zulke importante Zeewerken , te dragen: of (zeggen wy) uwe Vergadering deeze en meer andere redenen gunftiglyk in aanmerking nemende, niet zonde kunnen goedvinden, om de hier voren gemelde, door de Geinteresfeerden verzogte gratie te accordeeren, en mitsdien het bevóórens genomen Decreet van den 13 Augustus laatstleden in zo verre te altereeren en te amplieeren, dat zodanige fom van Penningen, als het Collegie van den Hondsbosfche reeds aan den Lande verfchuldigd is, of ter zaake van het leggen der meergemelde agt Steenen Hoofden, met derzelve ab- en dependentiën nog verfchuldigd zoude worden, zonder Interesfen voor den tyd van twintig eerstkomende Jaaren aan het zelve ter leen verftrekt zoude wordem, mits in zo« danig geval en geduurende dien tyd de Ingelanden van den Duincavel libereerende van het betalen der extra-quotes.

Edoch fubroitteeren wy dit een en ander aan het oordeel en wyze dispolitie uwer Vergaderinge.

Waar mede enz.

MEDEBURGERS, .

HEIL en BROEDERSCHAP t

J. REEPMAKER.

D. J. HUICHELBOS van LIENDER»

Waar«

's G*A-

venhage.

Confideratienen befiuit we» gens het leggen van

Steenen Hoofden by Petten.