Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Maart, I796. 1259

11. De handhaving van het Recht zo in het crimineele als civiele, agtervolgens de Wetten en Placaaten van den Lande, en de Coftumen en Ordonnantiën dezer Stad, mitsgaders de zorg voor de perfonele vryheid der Burgery, en de Oppervoogdyfcbap over minderjarige Wezen en andere opzicht behoevende Perfoonen, wordt aan de Rechtbank in alle deszeifs deelen opge dragen en aanbevolen. En zal dezelve insgelyks disponeren over alle verzoeken betrekkelyk Huwelyks Zaken gedaan wordende.

12. Het zelve Collegie zal hebben het opzicht over alle de. Suppoosten der Vierfchaar en de Pradtifyns voor dezelve postuleerende, voorts zorge dragen, dat de manier van Procederen, volgens de locale Reglementen behoorlyk worde naargekomen, met macht om daaromtrent zodanige veranderingen en bepalingen te maken als de goede Adminifiratie der Juftitie zal vereifchen.

13. De Rechtbank zal zich voor het overige insgelyks reguleren naar het Reglement op de werkzaamheid der beide Collegien gearrefteerd den 15 Augustus 179J.

14 De Rechtbank zal in alles by meerderheid befluiten T zullende tos het afdoen van voorkomende zaken ten minften vyf, en tot het opmaken van definitive Vonnisfen, ten minften zeven Leden tegenwoordig moeten zyn, ten ware beide partyen confenteeren om voor een minder aantal Leden te recht te ftaan.

TWAALFDE HOOFDSTUK.

Over de vereenigde Vergadering yan den Raad en Rechtbank.

Art. 1. 'Er zal eene vereenigde Vergadering van den Raad en Rechtbank ter Raadkamer worden by den anderen geroepen, over alle zaken

by

Mro- "

DEL. BURG.

Regee*

rings

Regie*

nent

'oor

Middel-

Wtrg.

Sluiten