is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Een en dertigste deel. MDCCXCVI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Maart, I79G- 131?

En daar het wel gelukken van dit heilzaam ooenierk eene zaak is van het uiterst aanbelang, 70 zal deeze, behalven de gewoone afkondiging van voor het Raadhuis, ook van de Predikftoelen in de Gereformeerde Kerken deezer Stad worden afgelezen; en worden de Predikanten , gelvk ook de Leeraars en Sprekers van alle overige Gezindheden , mits deezen verzogt, om hunne refpedive Gemeenten ernftig te vermanen en 00 te wekken, van hier aan een dadelyk deel te nemen, zullende voorts ter algemeene bekendmaking deeze alomme worden aangeflagen ter plaatfen, waar men gewoon is zulks te doen. P Gedaan in Groningen den 28 Maart 1796, ha tweede Jaar der Bataaffche Vryheid.

EPPO CREMERS, Vt.

Ter Ordonnantie van dezelve»

H. W. HOVING,

Secretaris.

Op het Inftituut tot onderrigting van Dooven en Stómmen, door den verdienftelyken Kerkleeraar H- D- Guyot, binnen deeze Stad, al etlyke jaaren geleeden, opgerecht, konden wy ligt eene lofrede fchryven. Doch de zonderlinge vorderingen veeier ongelukkigen, door 's Mans ongemeene bekwaamheden, door een taai geduld gefchraagd, zyn de beste lofrede. By zoo veele andere byzonderheden, die tegenfpraak noch twyfel dulden, mogen wy het volgende verhaal voegen, gedaeteekend den 29 der voorgaande Maand.

Rrrr 5 IetÉ

groningen.