Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i386 NIEUWE NEDERLANDSCHS

Am-

steldam.

Keure

omtrent

het

Poort-

geld.

weid zich te verzetten tegen zodanige hunner Medeburgers, als van Stads wege gelast zyn het voorfz. Poortgeld te ontvangen en in te zamelen; alles (trekkende tot nadeel van deezer Stads inkomften, en ftrydende met de goede orde, en de verpligting van elk Burger, om gelykelyk, en zonder uitzondering, in de lasten der Maatfchappy te deelen, en dezelve te helpen draagen.

Zo is 't, dat de Raad voornoemd, inhereerende, en des noods renoveerende, by deezen alle de refpeftive Keuren en Ordonnantiën op het voorfz. Poortgeld gemaakt en geëmaneerd, voor zo verre dezelve met de natemelde nadere bepaalingen niet uitdrukkelyk zyn ftrydende, goedgevonden heeft te ftatueeren, gelyke dezelve ftatueett by deezen:

l>. Dat van nu af, de Poorten deezer Stad zullen worden geflooten ten half elf uuren des avonds, doch geopend op de gewoone tyden, en dat htt Poortgeld zal blyven ingaan op de gewoone uuren, op den voet als het zelve, by voorige Keuren, is vasrgefield.

2. Dat van nu af, niemand, wie het ook moge zyn, (uitgezonderd Gewapende Corpfen, zo Militaire als Burgerlyke, op Patent der Geconilir.ueerde Magten trekkende; benevens den Maire, Procureur der Gemeente, Suppoosten en Dienaaren der Juftitie, ter verrigting hunner functien, uit- of ingaande, als mede de geene, welke aan de Brandfpuit behooren, in gevalle van Brand, op vertooning van hunne Brandpennin. ) na het luiden van den Bengel deezer Stads Poorten zal vermogen te pasfeeren, dan tegen betaaling van het zelve Poortgeld.

3. Dat die geen, of geenen, welke zullen weigeren het gemelde Poortgeld te betaalen, zullen vervallen in eene boete van drie Guldens voor elk Perfoon, telkens te verbeuren,

be-

Sluiten