Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, April> 1796, 1389

der voornoemde Veeren zullen gehouden en verpligt zyn, om, een ied> r op den in zyn Veer bepaalden tyd, te vertrekken, het zy dat zyn Schip volladen is of r.iet; en ingevalle het zelve voor dien tyd volladen is, zal hy, zo ras hem zyne Papieren door den Commisfaris zyn ter hand gefteld, ten eerften, met den meestep fpoed zyne reize moeten vervorderen; welke Commisfarisfen op hunne verantwoorde lykheid gelast worden, daar mede den groot lïen fpoed te maaken.

Ten Derden, zo ras de aanleggende Beurtman volladen, of zyn tyd verftreken is, zal de opvolgende Beurtman moeten aanleggen, en van dien dag af zyn aanlegtyd beginnen, welke verftreeken zynde, zal hy ook moeten vertrekken, het zy dat zyn Schip volladen is of niet»

Ten Vierden, ingevalle by het eindigen van de aanlegdagen, of het vollaaen zyn van een Beurt- of Veerlchip, geen der Beurtfchepen in zódanig Veer aan den wal zyn, zal de ComiTiisfaris van dat Veer, waar in een Schip nodig is, zich vervoegen by de Overlieden van het voornoemd Groot binnen- en buitenlandsvaarders Gilde, en hen aanzeggen, dat hy in zulk een Veer een Schip nodig heeft, met de bepaaling van den tyd wanneer; en zal de Commisfaris niet vermogen, een Veer langer dan twee dagen onvoorzien te laaten.

Ten Vyfden, wanneer een Commisfaris van een der Veeren de voorn, aanzegging of aanvraag om een Schip, by de Overlieden van voorfz. Gilde, gedaan heeft, zullen de Overlieden, zo fpoedig doenlyk, de als dan aan den wal zynde Gildebroeders oproepen, en hen om de openftaande Beurtmans Vragt doen loten; en zullen geene der Gildebroeders zich aan de loting mogen onttrekken, op pene van in 3 Maanden niet te mogen vaaren.

Yyyy 4 Ten

Amsterdam.

Regl. raakende het SchippersGild.

Sluiten