Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsteldam.

Regl,

raaken

de het

Schip'

pers

Gild.

1390 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Ten Zesden, zo het mogt komen te gebeuren, dat de aangeloote Schipper in het hem te beurt gevallen Veer weigerde aan te leggen, zal dezelve verbeuren eene fomma van ƒ 5a. ten behoeven van den door een op nieuw by loting daar toe aan te Hellenen Schipper, en dit zo dikwyls, tot dat een by loting aangeRelde Schipper de Vragt zal aangenomen hebben. • _

Ten Zevenden, wanneer, door een Commisfaris een Schip gevraagd wordende, 'er geene Gildebroeders aan den wal mogten zyn, zullen de Overlieden moeten zorgen, dat 'er een door hun bekwaam geoordeeld wordend Schipper, met een door Keurmeesters goedgekeurd Schip, het zy Burger of Buitenman, worde aangelegd, om in alle gevallen de Commercie zo veel mogelyk te gerieven.

Ten Agtften , zullen de Commisfarisfen der refpective Veeren niet vermogen de Goederen, aan de Veeren komende, af te zeggen, of aanvrasge ter afzending aan hun gedaan wordende, dezelve niet mogen te rug houden of doen te rug houden, OBder voorgeeven dat hy geen Schip heeft om dezelve te kunnen laden, of onder eenig ander voorwendzel hoe genaamd.

Ten Negenden, zullen de voorn. Commisfarisfen moeten zorgen, dat de Schipper zich in alles volkomen, in het belaaden, gedrage aan de Keure voor de refpective Veeren be-

^Laatftelyk blyven alle Keuren en Reglementen, by de refpective Veeren in gebruik zynde voor zo verre derzelver inhoud met dit Reglement niet is ftrydende, in derzelver volle kragt en waarde; en ftelt voorn. R-ad zo wel de Overlieden, als de Gildebroeders van het Groot binnen- en buïtenlandsvaarders Gild, ot* nevens de Commisfarisfen der refpe&ive Veeien onder het zelve forteerende, verantwoorde-

Sluiten