Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1392 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Amsterdam.

Renoy tie dei Keure omtret Arresten op Meube ien.

v r r*

maaken aan het vipleeren van zodan^e gedaane Arresten, buiten en bch.ilven de boete van '60 Guldens , geleid zulle:; w< r' en in de Boeijen deezer Stad; en aldaar voor den tyd van a- zes weeken zullen worden opgeflooten ten hua• nen kosten.

En gelast de Raad der Gemeente aan den \t Maire en den Procureur der Gemeente, mitsgaders aan de verdere Suppoosten van de Ju. ftitie, aan deegen de behoorlyke executie te ■ verleenen; blyvende de voorfchreeve Keure voor het overige in zyn geheel.

Aldus gearrefteerd den 25 en gepubliceerd den 26 April 1796, het tweede Jaar der Bataaffche Vryheid.

J. C. C. den BEER POORTUGAEL, Vt.

Ter Ordonnantie van voornoemden Raad,

F. J. PELLETIER.

Het was ter gelegenheid van eenig misverftand en onregelmaatige gedraagingen van eenige Leden der Gewapende Burgermagt deezer Stad, en alzoo ter hand. haavinge van rust en goede orde, zoo onder het talryk Genootfchap, als onder de Stedelingen in 't algemeen, dat de Raad der Gemeente zich verpligt oordeelde, ten bovengemelden einde, de volgende Notificatie te doen afkondigen.

Sluiten