Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, April, 1796. 1393

lVRTHEID. g e lt kh E l D, A BROEDERSCHAP. S'

NOTIFICATIE. 1

De Raad der Gemeente van Amfteldam, den 2 April laatstleeden, tot maintien van goede orde, die in deeze welgeregelde Maatfchappy en vooral onder de Gewapende Bnrgermagt, behoort plaats te hebben, en op aandrang, zo van Officieren als Leden der Gewapende Burgermagt, provifoir hebbende gedecreteerd algemeeue Wetten, betreffende de Stedelyke Krygstugt, als mede een Reglement voor de Wachten, en orde op de Exercitiën, en het dresfeeren der Recruten: heeft aan de eene zyde wel met genoegen bevonden, dat verre het grootfte gedeelte der Gewapende Burgermagt, met deszeifs ftilzwygen en obfervantie van gemelde Wetten, betoont in te ftemmen met het gemanifesteerd verlangen hunner * dóór hun zelfs verkoozene Officieren en verdere Medeleden; maar is tevens, aan den anderen kant, ook ontwaar geworden, dat eenige Leden van dezelve Gewapende Magt bedenkingen en bezwaaren koesteren tegen voornoemde verzameling van provif.ire Wetten; dat. zommige van dezelve bedenkingen wel by gepaste Adreslen aan den Raad zyn voorgedraagen geworden; doch dat ook eenigen daar van, hoe zeer door een k'ein aantal Leden ingebragt, tot grievende fmarte des Raads, vervat zyn in de onbetaamlykfte uitdrukkingen, en waar by men zich veroorloofd heeft tegen de gepubliceerde Wet te protefteeren, en zich van alle gehoorzaamheid aan dezelve, eigener authoriteit, fchynt te willen ontflaan.

Dat de Raad voornoemd zich in deezen als grondregelen van zyn gedrag voorftellende, dat de Leden van dien (als geroepen zynde

tot

M

PEL AM.

Sluiten