is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Een en dertigste deel. MDCCXCVI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Juny, ijttf, 1901

9, Moord te zullen worden in het uitoefenen' „ van zyne rechten, noch in het vreedzaam ,, bezit van wettig veikreegene eigendommen, verhoopten zich dan ook nu in hunne rechten tegen de Oost indifche Compagnie, door 't opheffen der handfluiting, ten vollen te zien herfteld; en het was niet dan met de uiterfte bevreemding dat zy (terwyl de Qost-Indifche Compagnie geene Interesfen op de Recepisfen der ongeconverteerde Anticipatie Penningen betaalde ,) uit' 't Decreet van 't Provinciaal Beftuur van Holland, van 18 Maart deezes Jaars vernamen, niet alleen dat door de Provincie van Holland, de geguarandeerde Interesfen zouden worden betaald, maar dat daar by gevoegd was deeze zo aanmerkelyke referve, om die Penningen niet alleen van de Compagnie in masfa te repeteeren, maar fpeciaal om dezelve uit de eerstvolgende verkooping van 's Compagnies goederen te verhaalen.

Eene referve, waar door de nieuwe directie niet alleen de vorige onrechtvaardigheden zoude realifeeren; maar dezelve voor de Houders van Recepisfen voor .Anticipatie-Penningen, van erger natuur dan ooit doen worden, door hun vaa hun goed recht geheel en al te omzetten, zo wegens Capitaal als Interesfen.

Eene referve dus, welke de Ondergeteekenden vertrouwen, dat de tegenwoordige Befhmrderen niet zullen roaintineeren, als 'ftiydig met de billykheid in hun eigen gemanifesteerd fysthema, maar ook eindelyk eene referve van zulke ver-uitziende gevolgen voor de helangens van de Ondergeteekenden, dat zy, by aldien het zelve Beftuur daar van niet refilieerde, het geen men echter alle grond heeft te verwachten , hoe ongaarne ook genoodzaakt zouden zyn, zich daar tegen door gepaste rechts middelen te verzetten, dan 't welk de Ondergeree-

ken>

sGrjl-

/ENHAJB,

Request /au het Commit'è van den Oostlud. . Handel»