Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'JAARBOEKEN» Jutj* VS*-

het welk hy ruim twee Jaaren op Fraokryk.heeft' nevaaren en gecommercieerd, dan waar_ by hy liet min ongelukkig is geweest, als hebbende, , door het Tyden van Schipbreuk op de Franfche Kust, de eene helft van zyn cargaifoen verlooren, en de wederhelft, daar verkogt, door de decline der ^Asfignaten. ook genoegzaam heel is Scoren gegaan*, zo dat de Ondergetekende na ïet Seilghem in 1787 aangedaan, verba op verlies beeft geleden. .

Het bovengezegde Bannisfement en vervolging heeft de Ondergetekende niet alleen gedestituöerd van zvn Ampten, Bedieningen en andere InkomRen, die hy in onderfcheide betrekkingen en pos. ten had, maar vooral ook van de revenues, die een zo frequente als voordeelige praftyk hem gaven en die te zamen tusfehen de vyf en zes duizend Guldens 'sjaars hem aanbragten; niet daar by gerekend, de voordeelen eener gemeen fchappelyke Commercie met zyn Broeder, welks door zvn abfentie ook merkelyk verminderd zyn: van al het welk hy Ondergetekende» waren zyt Boeken en bewyzen niet alle geheel verfcheuri «n vernietigd, hy Ulieden een duidelyke en fpe cifique opgave, met bewyzen geftaaft, zouct doen en openleggen, dan waar toe hy uit bo veneezegde redenen zich thands buiten Itaat ue vind, doch verzekerd zynde, dat hy m de daai minder opgeeft, dan het montant van zyne re venues bedroeg, in ftaat is om het zelve me folemneele Eede te bevestigen.

De Ondergetekende zoude alle zyne omltat dieheden, verliezen en gevaaren meerder kunne elargeeren, dan zoude Ulieden precieule tyd t veel vergen, en vertrouwende, dat zyn gevalle en omftandigheden aan veele van Ulieden en 1 het byzonder aan de Zeeuwfche Reprefeutantc niet onbekend zullen zyn, zal hy dezelve b< korten en zeggen, dat hy van 1787 tot het b( gin van 1795 nimmer een>ast domicilium hee Tttttt 4 £

sGrA-

PENHA* 3E.

Request van L. v. Steveninck.

1

1 [

Q

3 1 1

n

ft e-

Sluiten