Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, September, 1796. 9331

laat, niet onder eenen Overigheid, die de rechten van alle individus op gelyke wys befchemd, geleeft hebben. Zy leefden, gelyk de Berichtftellers %.. 4. te recht aanmerken, vermits zy de daarftelling van de tegenwoordige ordre van zaaken, een geflooten vreedé noemen. Zy leefde in eenen Staat van Oorlog, of veel eer het was de toeftand van eenen Haaf, die, naar langen tyd van menfchen-recht en eigendom beroofd geweest te zyn, eindelyk door eenen meêdoogenden vreemdeling verlost wordt.

En kan men nu , laat ik zo eens vragen, om tot befluit nog weêr op de Requesten der Roomschgezinden te rug te komen, kan men het deezen flaaf nu kwalyk nemen, wanneet hv in den eerften roes" der Vryheid, de perken der betaamlykheid te buiten gaat? kan men het hem kwalyk neemen', wanneer hy het vooi veiliger houdt, zyne rechten te herneemen, dan het herftel derzelven van eenen heer te verwachten, die hem thans nog in eenen droo^ een toon te kennen geeft, „ dat hy immers te vooren reeds eene bülyke Vryheid genoo'* ten heeft "1! (*)• . , .

Is het niet veeleer te verwonderen , dat deeze vslyke fpotterny hém niet tot eene buiten fooorige woede doet overflaan? Is het hen kwalvk te neemen, dat hy te gelyk met zyn< rechten, ook zyn eigendom wederom vraagt) kunnen de reparatien en verbeteringen, welkt zvn heer met die geufupeerde eigendommei heeft voorgenoomen, in aanmerking koomen en zo ja, kan dan de flaaf niet ook op zym beurt de Interesfen in Rekening brengen, wel

(*) Zie Publicatie, gearrefteerd in den Hov van Juüitie van Gelderland, in naam van t Volks-Vertegenwoordigers dier Provincie den fl Maart 179#

Arnhem-

Advis omtrent de Kerk' en Armengoederen,ens

1 »

s

e \

*■■ »

Sluiten