Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arnhem,

Advti omiren de Kerk en Ar* "mengoe chren, enz.

0332 NIEöWE NEDSRLANDSCHE

ke de ander, geduurende het vruchtgebruik van zyne Goederen , getrokken heeft? op deeze manier zouden wy ter loops nog veele dingen, in het Rapport voorkoomende, kunnen

• .beandwoorden; dan wy vergenoegen ons met -iü het algemeen beweezen te hebben, dat dé

Broederfchap waar tegen de Rapporteurs zich

• zo fterk verzetten, in dit geval werkelyk niet te pas komt, maar dat de Roomschgezinden" indien het 'er eens op aankwam, het eigen' dom van alle die Goederen zouden kunnen vorderen , die ten tyde der eerfte omwenteling, zich in handen van hunne Voorouders bevonden hebben.

Dan och! dat dit nooit moge gebeuren! dat deeze twistappel, wy herhaalen het nog eens dat 'deeze noodlottige twistappel, voor eeuwig uit het oog der partyen gerukt, en overgeeven in de handen eener manmoedige wetgeving een middel moge worden, om het zaac van deugd en verlichting, in plaats van onëenigheid, uit te ltrooyen. Zonder deugd en verlichting, zo roept ons aan den éénen kant de gefchieukunde en de dagelykfche onder;/hidin«toe, zyn Vryheid en Volksregeering niet dan ydele Klanken, en aan den anderen kant zien wy, dat het publiek onderwys zo wel in de Steden als ten Platten Lande, aan zich zelve overgelaaten , of belemmerd door den geest der geleerde gilden, zonder aanmoediging, zonder nayver, zonder doel, zonder plan en algemeene directie, zich in den allerellendigften toeftand bevindt. Dat dan de Wetgevers'van Nederland hier op hunne oogen vestigen, en de Goederen in quffisrie tot verbetering van deezen toeftand befteedende, dezelve tor eenen bion van welvaart en waar .geluk maken, waar Uit elk in gelyke maate fcheppe, zo dat ieder ;en, hoewel niet allen in het genot deezer ryk» lommen deelende, echter het zelfde nut daar

uit

)

Sluiten