Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, September, 1796. 2335

vier Leden uit het Hoofdbeftuur, benevens deszelfs Sekretafis, overhandigde, ten dien einde, aan den Voorzitter der Nationaale Vergaderinge, op den 1 deezer, eene Misfive van den volgenden inhoud.

F R TH E I D. GELTKHEID. BROEDERSCHAP.

BUIIGSRS REPRESENTANTEN!

Dat het onder de eerfte en voornaamfte bemoeijingen van wyze Wetgeveren behoort, te zorgeb, dat eene goede, op deugd gegronde, én naar de omltandigheden en betrekkingen des Vaderlands berekende opvoeding der jeugd; dat eene regelmaatige en verftandige inrigting der openbaare Schooien en het onder wys in dezelven, tot ftand gebragt worden: dat zulke Wetgevers in alle deeze dingen niets anders kunnen, noch mogen befchouwen dan als de vrugtbare grond, waar in alleen de boom der Vryheid wel kan tieren, en waar in alleen, hy op den duur, héilzaame vrugten voor het gebeele Vaderland kan dragen; dit alles is door zo veele uitmuntend fchilderende Dennen, reeds zo dikwerf en niet de behaaglykfte ttekken getekend, dat het, althans by Ulieden, overbodig moet geagt worden , daar by breedfpraakig ftil te ftaan: by Olieden. Burgers! wier betrekkingen tot het Bataaffche Gemeenebest u, als van zelve, leiden, niet alleen tot eene gezette befpiegelinge deezer zo gewigtige en oelangryke voorwerpen, maar veel meer° tot derzelver ernftige behartiging, en die ook zelven aireede openlyke blysen hebt gegeeven, door he: benoemen uwer Commisfie ter vorming van een Plan van Nationaal onder wys, Pppptppp dat

's Gra-

> enha3E.

Sluiten