is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, reglementen en andere stukken door de [...] Staaten van Friesland [...] uitgegeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 130 )

en beftierd, de harten van Koningen en Princen wil neigen tot gevoelens van Menfchlievendheid, en Regtvaardigheid, en eens een einde wil maken van die fchrikkelyken Oorlog, die fo veel Aromen van Menfchen-bloed gekotl, en fo veel elenden en verwoeftingen in Europa te weeg gebragt heeft.

Eindelyk paft het Ons ook de Goddelyke befcherming af te bidden over het Proteftantlche Wefen door de gantfche Waareld , dat het felve tegen alle opentlyke, of heimelyke aanflagen gedekt en bewaard moge worden, en byfonder over den bloeyenden ftaat der Kerken in Ons Vaderland, ten einde die dagelyks meer en meer moge toenemen, alle kerkelyke, en burgerlyke Partyfchappen, en Verdeeldheden mogen ophouden, en den arbeid derfelver Leeraaren met gewenfchte Vrugtenagtervolgt, en bekroond moge worden.

Alles tot grootmaking van des Heeren AllerheiIigfte Naam, Voortplanting, en Aanwas van de ware Chriftelyke Gereformeerde Religie, confervatie van Onfe duurgekogte Vryheid, en Onfer aller Sielen Saligheid.

En vermits Hooggedagte Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden Ons hebben verfogt, dat Wy defen Dank- Vaft- en Bede-dag tegens Woensdag den ro February eerftkomende alomme tydelyk wilden doen publiceren, en ordre tot het plegtig celebreren ftellen: fo ordonneren Wy UEd. den felven aanftonds te doen bekend maken ter plaatfen