is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, reglementen en andere stukken door de [...] Staaten van Friesland [...] uitgegeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(*3I )

fen daar fulks gewoonlyk gefchied. Met wydere Lalt, om fcherpelyk te verbieden, en met 'er daad te doen ophouden allerleye Handwerken, Neringen en Hanteringen, en in het befonder alle kwade, ydele en afleidende exercitiën, die het Godvrugtig oogmerk van Hun Hoog Mog. fouden konnen verhinderen, en den plegtigen Godsdienfl verfloren- Ten dien einde hier af fpoedige kenmfle gevende aan de Bedienaars des Goddelyken Woords in UEds. Diflricï, op dat defelve fig in hunne Gemeentens mogen prepareren om dien folemnelen dag in de Vrefe des Heeren waar te nemen, en de God Onfes Heils en Saligheid van ganfcher harten met het diepfte ontfag in den Gebede en met Dankiegginge te ontmoeten Ons verders op UEds. gewone Vigilantie verlatende fullen Wy, Edele, Veile, Lieve, Befondere, UEd. bevelen m de dierbaare befcherminge van den Almagtigen. Leeuwarden den iz February 1760.

U Eds. Goede VRIENDEN,

De Staten van Vriesland, H. H. v. K N Y FF^Ter Ordonnantie van Hun Ed.Mog.

Je. v. S M I N I A.

Edele,