Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 34 )

PUBLICATIE

Behelzende eene Waarfchouwing dat de Invoert van Rundvee in de Provincie verboden blyft.

DE Staaten van Vriesland allen den geenen, die deezen zullen zien of hooren leezen , SALUT; Doen te weeten: Dat vermidts nu wederom eene Publicatie van Hunne Hoog Mogende de Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden is afgekondigt, ftrekkende om de Regten op het van buiten de Republicq inkomend Rundvee voor een tydt te verminderen, en Wy vreezen, dat zommige eenvoudige Perfoonen daar door in de gedagten zouden kunnen gebragt worden, dat de Invoert van Beeften in de Provincie, onder betaling van eene Belafting, geoorloft is: Zoo is 't, dat Wy, om dit voor te koomen, een ieder door deezen waarfchouwen, dat de Invoert van Rundvee verboden blyft, op de poenen in vorige Publicatien vermeldt.

Aldus gerefolveert ende gearrefteert op het Landfchaps-huis binnen Leeuwarden den 13 Maart 1778.

I. J. de S C H E P P E R, vt. Ter Ordonnantie van Hun Ed. Mog. H. W. y. PLETTENBERG.

Veste,

Sluiten