is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, reglementen en andere stukken door de [...] Staaten van Friesland [...] uitgegeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 233 )

Waar toe Ons verlaatende, beveelen Wy UEd. in de befcherminge van God Almagtig. Leeuwarden den 4 January 1792.

UEd. Goede VRIENDEN, De Gedeputeerde Staaten van Vriesland, C. van S CHELTING A, Vt. Ter Ordonnantie van Hun Ed. Mog.

H. H. v. WYCKEL

Edele, Veste, Lieve, Byzondere!

Wy hebben ontvangen een Misfive van Hun Hoog Mogende de Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden , gefchreeven in 's Hage den 16 deezer Maand, by welke aan Ons kennis hebben gegeeven , dat goedgevonden hadden uit te fchryven eenen Algemeenen DANK- VAST- en BEEDE-DAG, over de Geünieerde Provintien, Geasfocieerde Landfchappen, Steeden en Leeden van dien, met verzoek, dat Wy daar van PubliG g catie