Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8j8 NIEUWE NEDERLANDSCHE

's Gra-

venhaGE.

Rapport aan de Staaten Generaalnopens deAinpten van Griffier en Commies.

\

„ tig letters op ieder regel, in het Nederduitsch „ zeven en en een halve ftuiver, en dus een ,, geheel vel op de vier zyden befchrevea „ dertig ftuivers.

,, En ieder gelyke bladzyde in eene vreem,, Taaie tien ftuivers, en dus voor een geheel

vel veertig ftuivers, en ieder bladzyde ter „ halver blad befchreven, mits bevattende ten ,, minften twee en dertig regels, en vier en „ twintig letters op ieder regel, in het Neder-

duitsch vyf ftuivers, en dus voor een ge,, heel vel op de vier zyden befchreven twin-

tig ftuivers.

„ En ieder bladzyde in eene vreemde taal „ zes ftuivers en twaalf penningen, en dus ,, een geheel vel, op de vier zyden befchre„ ven, zeven en twintig ftuivers.

„ Zullende eene bladzyde, op welke alleen „ eenige regels minder dan de helft van de „ zyde uitmaakende , zyn gefteld voor een „ halve zyde, en eene bladzyde , die niet

geheel doch over de helft zal zyn be* ,, fchreeven, voor een geheele zyde worden „ gereekend."

Dat verder in de voorfz Lyst nog zal worden gemaakt die verandering, dat voor Mandamenten n cas d'Appel, van revifie, reformatie en andere >oven de vier guldens, daar voor bepaald, nog zal noeten worden betaald het gefixeerde SchryfloonVcM de middelen van het Request, die in dezelve noeten worden geïnfereerd.

En dat vervolgens de voorfz. Lyst, invoege vootCz. veranderd zynde, zal worden gedrukt, en

Sluiten