is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zes-en-twintigste deel. MDCCXCI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$ii NIEUWS NEDERLANDSCHE

Amsi eldam.

Derde Rapport der Commisfie nopens de OostIndifcheComp.

het tegenwoordige, beftaande uit 600 Infanteristen, en 3 rt 400 Artilleristen.

3. Dat in cas van onvoorziene attaques, het Gouvernement zig op de hulp en den by~ ftand der talryke en moedige Inwoonens veilig kan verlaaten, zo wanneer zy maar door eene zagte en gemaatigde Regeering, aan de belangens derMaatfchappy verbonden worden.

4. Dat,alwaare het zelfs, dat het Guarnifoen op die fterkte gehouden wierd, waarop het tot hiertoe geweest is; het egter niet beftand zou zyn, om zonder Adfiftentie van een bekwaam getal Oorlogfchepen de Caab tegen eenen onverwagten aanval van eene Europeefche Mogendheid , aan alle zyden te verdedigen.

5. En laatfielyk, dat de Republiek thans het geluk en voorrecht geniet, van in vrede te zyn met alle de Mogendheden, welke het gelusten mogt, of het vermogen zoude hebben , om op dien uithoek een aanflag te maaken , terwyl derzelver zonderlinge nayver pok nimmer dulden zal, dat de een of andere zig daarvau meester maake,en dien fleutel van geheel Indien aan ons Gemeenebest ontweldige.

Het Bewind heeft dus , met ter zyde (telling van alle Militaire Confideratien , zo als men zegt, van de nood eene deugd gemaakt; en heeft het veiliger geagt, een gedeelte der Bezetting te behouden, en het overige naar Java te zenden, daar gebrek aan Militairen is, dan ze allen , uit hoofde van manquement van Geld onvoorzien te laaten van Soldy en Randfoenen. —Ja, van agteren hadden wy dubbele reden, om over de gemaakte fchikking, ten hoogden vergenoegt te zyn , toen wy, onder het opltellen van ons

Rap-