Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j AARBOEKEN, Augustus, ij-oï. 131?

i

Lite. V, EXTRACT uit de RESOLUTIE door de BJüWINDHEBKE-i REN van de OOST-INDISCHE COMPAGNIE, ter Vergaderingvan ZEVENTIENEN, binnen • AMS1ERDAM, gen - nen op j Saturdag den 23 April .*79l« i Ts gehoord het Rapport van de Heeren Commisfa-1 risfen tot de Befoignes, ingevolge en ter voldoening aan de Refolutie Commisforiaal van den1 19 dezer, nader hunne gedagten hebbende laaien gaan, over het voordeel, voorkomende by dc Meïsorien van de Heeren Fdkk , Cracyvanger ca Schaliën, ten einde den Handel in B< ngaallthe en Cormandelfche Lywaaten, onder zekere bepalingen aan Particulieren over te laaten , welk point blykens hef gerefolveerde onder den 29 Maarc laatstleden tot deze ordinaire Voorjaars Byoen-: komst was aangehouden.

En in dat Rapport geïnflueerd zynde, dat bereids onder evengemelde datum van 29 Maart laatstleden , door Heeren Commisfarisfen van de toenmaalige byeenkomst, een Advis was uitgebragt, bier op nederkomende; dat het voordeel het welk uit zodanigen particulieren Handel in Bengaalfche cn Cormandelfche Lywaaten voor de Maatfchappy zoude proflueeren, dpor welgemelde Heeren Falck, Craeyvanger en Scholten, zeer plaqfibel was bewezen.

Dat Commisfarisfen daarenboven hadden moeten erkennen, dat de Fondfen van de Maatfchappy in de Iaatfte Jaareu niet hadden toegelaatcn, haren Handel in voorfz, Lywaaten voort te zetten; dat ook al$ zeker kon worden onderfteld, dat die Fondfen geduurende het tegenwoordig Ocïrooy niet toereikende zullen zyn, om dezen Handel weder op te vatten.

En dat ook niet kon worden on tkend, dat reeds by Hun Hoog Mog. klagten waren ingekomen over het iet voldoen der Maatfchappy aan haare verpligringen Pm Jaarlyks 4000066 Bengaalfche Zyde aan te brengt,

Lm-

TEI> >AM.

bylagen ■ot Rap' ~>ori ne)ehs de lest' 'ndi/cht lomp.

Sluiten