Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï3i8 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Amsteldam,

Bylagen tot Kapport nopens de OoftIndifcheComp.

gen, ten diende van de Fabrieken dezer Landen.

Dat CoTimislaris'en in der tyd, om deze redenen , geen bedenking hadden gedragen om voor den tyd, dat het tegenwoordig Octroy zoude duuren,de vöorfchreeve Lywaaten aan Particulieren ten handel over te laaten, op zodamgen voet en voorwaarden, ïls bydc Memorie der Heeren Falck, Craeyvanger en Scholten, jn het brcede is voorgedragen; waar aan Heeren Commisfarisfen zich als toen hadden gedragen, mitsegter de Compagnie dan tevens ontheven wierd van de verpligting tot het aanbrengen voor haar rekening van voornoemde quantiteit Bengaalfche Zyde en Lywaaten.

En mits de op deze wyze door Particulieren in fret vervolg aan te brengen Bengaalfche Zyde en Lywaaten ; by de Compagnie worden opgeflagen en op haare gewcone Verkoopingen verkocht.

Dat deze Vergadering blykens het genotuleerde onder voorfz. datum, ook niet zoude hebben nage» laaten, zig met het evengemelde Rapport van Heeren Commisfarisfen te conformeeren, en het zelve dadelyk te arrefteeren, zo niet door Hun Ed. Mog. de Heeren Gecommitteerdens tot de zaaken van deComp-jgnie,toen ter tyd was verlangd ^geworden, dat de deliberatie daar omtrend zouden worden aangehouden tot de tegenwoordige byeenkomst dezer Vergadering.

Dan, dat het Befoigne thans nader was geïnformeerd geworden, dat de redenen van dit verlangen door Hun Ed. Mog. waren verklaard voor vervallen ; en dat het Befoigne dienvolgens geen zwarigheid vond om de Vergadering te advifeeren, deze zaak, naar aanleiding van het bovengemelde ^Rapport, tot Conduite te brengen.

Zo is na deliberatie, en dankzegging aan Heeren Commisfarisfen voor het uitgebragt Advies, goedgevonden , by het Rapport van Heeren Commisfarisfen van 29 Maart laatstleden te perfiHeeren, eq dien conform het Plan tot den particulieren Ly waathandel op Cormandel en Bengalen te arrefteeren, zo als het zelve word gcarrefteerd by dezen.

■ Litt. W-.

Sluiten