Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Am-

stel"* dam,

Bylagen tot Kapport nopens de OostIndifcheComp.

1322 NIEUWE NEDERLANDSCHE

om uitgaven te befpaaren, en betaalingen uit te Rellen, zo die alle naar wensch gelukken, is nog het minst nadeelige, dat men zig kan voorftellen , dat men het tot ultimo December van dit Jaar zal kunnen rekken. Dan zyn ook de Kasfen geheel ledig, en wat zal dan 's Compagnies toeftand zyn in het volgend Jaar?

De uitgeftelde betaalingen van de heiligfte fchulden, vereenigd met de exorbitante fommen van Interesfen en aftelosfene Capitaalen, welke in de eerfte maanden van het Jaar vervallen, en betaaIingen,die volftrekt niet kunnen worden uitgefteld, als Arbeidsloonen, Soldyen enz., zullen aan den Souverain alleen deze verfcbrikkelyke keuze overlaaten, om, of de zo lang gedreigde val van de Compagnie op het oogenblik daar te zien, of eenige nieuwe opoffering aan dat Lichaam te doen van een aantal Millioenen, dat ik nog niet durf te noemen: en het valt niet moejelyk te gisfen , waar toe die keuze zig zal moeten bepaalen; is den Souverain thans tot zodanige opoffering ongenegen, op wat grond zal men dan vooronderftellen, dat zy dezelve dan zal willen doen, wanneer het getal der thans ontbreekende Millioenen, misfchien nog met de helft of meer zal aangegroeid zyn ?

Het fchynt intusfehen moeilyk om van nu af te bepaalen, of de verlegenheid, waar in men zig zal bevinden, grooter zal zyn , wanneer het 'er op aan zoude komen om die Millioenen voor de Compagnie te vinden, dan wanneer men befloot aan dezelve allen pecunieelen onderftand te weigeren: in het Iaatfte geval, is 'er niet aan te twyffelen, of de Compagnie moet dadelyk ophouden met betaalen; maar ook van dat oogenblik zyn 'er importante betaalingen, waar voor, om een totaale confufie voor te komen, zal moeten worden gezorgt.

Zodanige zyn de betaalingen van Interesfen en aflosfingen van Capitaalen, die door den Souverein ayn geguarandeert; de Arbeidsloonen by de re-

fpec-

Sluiten