Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Auguum, 1791. 1323

fpeöive Kameren, immers voor een groot gedeelte; de betaalingen der Soldyen vau t' huiskomende; Schepelingen en Militairen; die van de Asfignatien' uit Indiën getrokken, en meer anderen betrekke-' lyk de Nederlandfche Huishouding : wat Indiën be-' treft, ook om de' Posfesfien aldSar aan geene rui.'-' neufe verwarringen bloot te ftellen , moeten dezelve ten minften in ftaat worden gefteld om aan de Contraften met de Inhndfche Vorften te blyven geftand doen, cn Militairen en Zeevaarenden te betaalen.

Dit akelig veld, het v/elk ik hier nog maar als in het verichiet aanbiede, heb ik gedeeltelyk moeten doorwandelen, om met vrugt naar myne geringe' vermogens te kunnen werkzaam zyn op het uitdenken van Middelen, die onder Gods. zegen zouden kunnen ftrekken om de rampen , die uit den val tier Compagnie voor de geheele Republiek zouden te dugten zyn, zo veel mogelyk af te weeren, om die totaale verwarringen voor te komen. Ik bid dan ook, dat men zig den ftaat van zaaken zo als ze waarlyk is voor oogen ftelle, alvorens myne geringe gedagten daar over te beoordeeien ; de befchouwing daar van en de overtuiging, dat men belangen van minder gewigt moet opofferen aan zulken, waar van een voornaamfte tak van welvaart van 's Lands Ingezetenen, dé Zéhuw van het vermogen, en het aanzien van den Staat afhangt, moeten hier alle vooringenomenheid verbannen voor denkbeelden, die geheel afwyken van aangenomens beginzelen; zy moeten alleen plaats overlaaten voor een onzydig onderzoek, of de middelen, die ik onmiddelyk zal voorftellen, de meest voldoenden zyn, om de zaaken buiten verwarring te houden.

Het middel, dat ik op het oog hebbe, zoude dan hier in beftaan: „ Dat voor den tyd, dat 'sCompagnies Ocfroy nog duurt, de Vaart van Nederi land op Indien, en van daar herwaards, mitsgaL ders de Vairt in Indiën, met uitfluiting nogthans T111 3 „ der

iïELDAM.

Bylagen ■ ot Kapooi't nooens de DostIndifcheZomp,

Sluiten