is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zes-en-twintigste deel. MDCCXCI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Augustus, im. Hs

fen^nm^?^^ ' f ^ V3fi de andere ontfa* gen, om alzo m eefie post voor dies beloop re kunnen worden gedebiteerd en gecrediteert, als naar ge-

TJ?/™ ?L^idatif Vafi deD StaatgefeSedegn.

ün zal mede alle vier Jaaren, wanneer by de Maatfchappy nieuwe Boeken worden aangelegd, eene nadereLiquidar.e worden geformeert, Sm de'bezwaaren die de eene of andere Kamer in der tyd vinden mogte te lyden, alsdan te vereffenen, zullende deze eerfte Liquidatie van vereffemng der bezwaaren invallen na het üukeD der Boeken .8 r Mmutf

Sli f te-e™°°wige Boeken worden afgeegd Emdehkgereflecteerd zynde, dat de jaarivkfchê

rnefïnff Maandge]d -9 «tour door de Kamer Amfterdam zeer aanmerkelykhaar Quota te boI°n fmJ en 10 agdnS gnomen zynde, dat op den een of anderen voet hier omtrend zodanige fchikSn gen behooren te worden geintroduceert, waar door

itaSË?! difpanCdt', Schoon W over hec v ïïi y? ffi0£twc:-^n geliquideerd, voor net vervoig worde weggenomen;

En ten dien einde in bedenking gegeeven zynde, of niet zou kunnen word.a bepaalif dat ofhet begin van het Jaar t7s} de Lieden , die ini SdiS in den dienst van de Compagnie worden awkSS men een getal jaaren gercekend , naar de proportie van de Jriptóive aandeelen der Kameren in de generaale Maai fchappy; by voorbeeld geduurende Hl getal van 16 Ja.rea by de Kamer Amfterdam, 8 by d. Kamer Zeeland, en a by ieder der Kameren vaü

Snf;a\r N°0rdC^ Kwauie- '"^esflvelvk wor oen geheld op byzondere rekening van één der benoemde kameren; ö

Zo is na deliberatie goedgevonden zig omtrend d t voorftel als nog niet te bepaalen, maar over dit point de gedagten van Generaal en Raaden by eerfte gelegenheid m te neemen. '

Den Heer Gecommitteerde wegens de Kamer Rotterdam heeft verklaart tot de voWftaande kt Leeee % fy.

Am»

STEti , DAM.

Bylageit tot Rap'

port no"

pens dc Oost*

Indifch$

Comp»