is toegevoegd aan je favorieten.

Almanach ten dienste der zeelieden, voor het jaar 1793.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9* II en III Kolom van de III. Bladzyde.

den: doch die tyd wordt, om de aangehaalde reede, hier veel naauwkeuriger gefield: en dus zyn die Tafels voor die geenen, welke deezen Almanach gebruiken, niet alleen overtollig en nutteloos, maar als veel minder naauwkeurig, en dus als veel minder voldoende dan deeze Kolommen van den Almanach te befchouwen.

2. Om den tyd des doorgangs van de Maan door den Meridiaan op eene andere plaats te vinden.

Indien de Maan op dezelfde plaats alle dagen op het zelfde Uur in den Meridiaan kwam, zoude zy ook op' alle plaatfen der Waereld op het zelfde Uur in den Meridiaan komen: want zo eene plaats 3 U. by voorbeeld oostelyker ligt dan eene andere , den Pic van Tenerifa by voorbeeld, en de Maan op deezen ten7U. in den Meridiaan komt, zal zyop de eerstgemelde, wel is waar, 3 U. vroeger in den Meridiaan komen: doch men telt daar 3 Uuren vroeger: en dus 3 U. vóór 7 U. op den Pic telt men aldaar reeds 7 ü.; dat is, op het ogenblik dat de Maan in den Meridiaan komt, telt men het zelfde Uur.

Maar de Maan komt, zo als wy reeds gezegd hebben, alle dagen laater in den Meridiaan: om reede dat zy, buiten de fchynbaare beweeging die zy met alle Sterren om de aarde gemeen heeft, nog dagelyks eenen boog in haare eigen loopbaan, en dus ook eenen boog in de richting van den Aequator befchryft: zo dat zy om weder in den Meridiaan te komen , den geheelen cirkel en dan nog den gemelden boog moet afleggen: waar toezydus24U.

(ter