Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAERBOEKEN, ApnU 1781. <pi

0 Hoog Mogende hocgftderzelver Plakaat vap s( Scn 2 3 Junv des Jaars 1780, gelieven in te trek-VE ken en te (tellen buiten Effect, en daar van tenGE Fpoedigfte doenlyk Publicatie te laten doen.

't Welk doende &c.

Op dit verzoekfchrift hebben H. H. Mogende befloten, dat de verpligting om den derden man van de uitrulting der Koopvacrdyfchcpen te leeveren, tot den laetften July zoude opgefchort blyven,

Geene zaek is 'er byna, welke zo veele betrekkingen heeft en dus moeilyker is om te doorgronden, dan de Koophandel. De ver^ anderingen ook van weinige omftandigheden vereilï'chen verandering in de wetten, die den Koophandel regelen en bellieren. . Het is daerom gepaft en noodig, dat den Kooplieden den weg open iia, om hunne belangens aen den Souvercin voor te draegen, de gelegenheden en omftandigheden, den Koophandel aengaendc en derzelver voorvallende veranderingen op te geven, en hulp, zorg en befcherming te. verzoeken. Eene menigte van dusdanige verzoekfehriften zyn in de yooriedene en in deze maend aen de Algeineene Staten ingeleverd, op welken Hooggemelde Staten de volgende befluiten hebben genomen:

„ Dat aengezien het emaneren van derzel,ver'verbod, van uitvoer van verfcheiden *, fpecien van den 26 January dezes Jaers, * voornaamlyk is gevveeft het belaften van 7 m het

jRAr "••HA"

Sluiten