is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, of Vervolg der merkwaerdigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zestiende deel. MDCCLXXXI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'Am*

STEL' DAM.

V$* NIEUWE NEDERLANDSCHB

van ia December i78o, de verrigtingen van de Regeerders eene verbreking der openbare trouw; genoemd, w w« aenflag tegen de ïvaer, digheid der Engelfehe Kroon* acuaer,nn*L?yn ho°gfi1 Stomen, was zelfs na de g»J vai\de Burgemeefters van Amfteldam niets anders voor de Amerikanen geboren, dan ee„e kde *

geus zo een Verbond van Koophandel met dc Amerikanen door de Regeerders van Amfteldam een voorftel ter vergaderinge van de Staeten van Holland en Weftfriesland gedaen wierde • of zomen wil de mogelykheid, dat zo een verbondgefloten wierde, en wel dan eerft, wanneer de Koning zelve eerft de Amerikanen zoude onafhangelyk hebben verklaerd: voor die verklaring was en bleef derhalven dat verbond onmogelyk. Hoe kan nu de Koning zig door zodanige daed, waer uit niets dan die gezegde mogelykheid van een verbond voor vloeit, zig beledigd reekenen 2

^en mag,£een KlTgsbehoeften aen'eene oorlogende Mogendheid toevoeren: maer als nu eene onzydige Mogendheid eens tot eene der oorlogende volkeren zeide: Ik zal u Krygsbehoeften toezenden, zodra tuffchen u en uwen Fyand de vrede zal gefloten zyn, zou de andere Mogendheid dit als eene inbreuk op het recht der volkeren kunnen aenmerken ? Immers geenzints.

Daer is dan in de verrigtingen van de Amfteldamfche Burgemeefters geene de minfte fchyn van erkenteniffe der onafhangelykheid derAmenkanen gelegen; maer alleen een eerkentenis

van