Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAERBOEKEN, April, i78r. gT

den; a of zy daer toe zullen in ftaet zyn uit hoofde van de grootheid der fchaden. '

Ouder Amstel.

Den 3 April is van wegens Schout, Schepenen en Buertrneeiteren de navolgende Vvaerfchouwing gedaen:

gchout, Schepenen en Buurtmeefleren ter OuderAmltel, notificeeren met voorfcenniffe en on approbatie van den Wel Edelen Groot AchtbaJ

anedTTneene^nde Ambachts Heer< 4 nSi alle de ln-en Opgezetenen van Ouder -Amftel mitsgaders de Eygenaars van vafle goederen, gélegen order denzelven Ambachte, dat Zvliedfn van de Edele Groot Mogende Heeren StautÏÏvan den^ Weftvrieshnd hebben verzocht enoS den 7 Maart des Jaars 1780, verkregen Octrove om 's Jaarlyks te mogen blyven omflaan de kosten tot het onderhoud van hunne drie Brandfpu ten , en de betaaling der Premien, by derzefver Brandkeure beloofd; dat verder welgéS de

felve n^ChepeneVen Bu^tmeefleren?by Te? zelve Octroy zyn Geauthorifeert en Geaualificeert, om 's Jaarlyks by Gaarder CedSlenTfor meeren ten overftaan van den Wel Ed. Gr. Achtb Ambachts Heer, het verval der verdere Ambachts" Am S' Zrt In-« OP6«etenen van Ouder! m l V met- de meefte egaliteit, en na evenre. digheid van ieders beftaanT omteflaan, en dusde

S ^eeTnïgen d°°r dC,n G«echtsbocle, of op bel n JI 1 ei'lWyze' 3ls zy zouden Convena-

Ex*

I OüDER-

Am-

STEE.

Waer* fchouwing wegens den omflag der kosten van de

brandIpuiten-,

Sluiten