is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, of Vervolg der merkwaerdigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zestiende deel. MDCCLXXXI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$56 NIEUWE NEDERLANDS CHE

GENERALITEITS LANDEN. Axel.

Den 10 Maert 1781 is door den Heere Jacobus de Lozanne,sds Stedehoudende Bailluw der Steden en Ambagten van Axel en Neufen, te Axel, overgediend eene fchriftelyke eyfch van lyfftraffe tegen zekeren booswigt, genaemd Pieter Lammens; welke •den 17 daer aen volgende, wegens zyne verregaende euveldaden geftrafd is, nader te zien uit het vonnis door den Edelen Agtbaren Geregte der Steden en Ambagten van Axel en Neufen daer over uitgefproken, luidenke woordelyk aldus :

Extract uyt de Officiers Rolle ofCrimitieele Sententie Boek, van de Agtbare Magiftraat der Steden en Ambagten van Axel en Neufen te Axel.

A Izoo Pieter Lammens, oud tuffen de 22 en 23 •C* Jaren, geboren in 's Elooy Polder, en gewoond hebbende onder de Heerlykheid, van VVeftdorpe, gedetineerde en geprèlenteerde, buyten Pyne en Banden van yfer bekend heeft, ende voort gebleeken is.

Dat den gedetineerden en geprefen teerden , gehuwt met fekere Maria Therefta Wante, eygen Dogter van Pieter Wante en Catharina Brion, laaft gehuwt geweeft met fekere Jan Francys Volkryk, denwelken dus was de Stiefvader van des gedetincerdens en geprefenteerdens, op gemelde Vrouw, over omtrent twee Jaaren geleden , met zyn voorfz. Stiefvader Volkryk, eenige woorden en queftie heeft gekreegen over zyn Vrouws Vaderlyke erfportie, 't geen tot een gevolg heeft gehad, dat fulks tot dadelykheeden is uitgeborften, en

met