Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï0S2 NIEUWri NEDERLANDSCHE

AMSTERDAM.

zy uit vrees voor barbaerfche behandeling, het zy uit enkele bloodhartigheid, 't zy uit kwaede trouw, zich aen den Engelfchen Bevelhebbers Rodney en Vaughan hebben aengeboden. Alzo hier van nog geene andere tyding is ingekomen, zullen wy het kort verhael, het welk in de Engelfehe Hofcourant geplaetft is, alleenlyk mededeelen.

,, De Heer Clark, in den beginne van February van Demerary na de Barbados vertrokken zynde, fchynt aldaer aen den Engelfchen Gouverneur op ordre te kennen gegeven te hebben, dat de Hollandfchen Gouverneur van Demerary bedugt was, dat zyn onderhebbend Eilandje ligtelyk een prooy vaii Engelfehe Kaepers konde worden, vermits hy niet in ftaet was om weerftand te kunnen bieden, en hy zig dus liever zou overgeeven aen een onzer Oorlog Schepen. De Heer Cuningham, Gouverneur van de Bar bados, zondt daer op den Luitenant Foreft, van het cjofte Regiment, aen den Heer P. van Schuilenbitrg. Gouverneur van Demerary met een Vreede-Vlag en eenen Brief gedagtekend den 18 February, waerin hy den voorn. Gouverneur de gelegenheid aenbiedt om zig aen den Koning van Groot-Brittannien over te geven , op dezelfde voorwaerden, als door de Heeren Rodney en Vaughan aen St. Euftachius, St. Martin en Saba zyn toegeftaen.

De Gouverneur P. van Schuilenburg, met de Raedcn D. Creefte en L. J. D. van Grovefiins, gaven hier op wel hunne Colonie over aen de Engelfehe Kapiteins Daey en Pender, voerende de Schepen the Surpria

en

Sluiten