is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, of Vervolg der merkwaerdigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zestiende deel. MDCCLXXXI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Jany, r78i, n73

ce van dit mistrouwen en oneenigheid, terwyl er, zonder een voorafgaand herftelvan confidentie en eensgezmtheid, geen middel overig is, om de Republicq te fauveeren.

Dat ook niets noodiger is voor het welzvn van liet Doorluchtig Huis van Uwe Hoosheid, en voor de confervatie van Hoogftdeszelfs gezag, achting en geneaentheid by de Natie,en voor d-szelfs re putaue by nabuurige Mogentheden; want dat men Uwe Hoogheid kan verzekeren en moet waarfchuwen, dat Hy wel eens het voorwerp van minachting en mistrouwen by het Gemeen zoude kunnen worden, in plaats van te zyn en te blyven het' waardig voorwerp van des Volks en der Regenten liefde en hoogachting; gelyk hartelvk gevvenfcht en gebeden word, dat Uwe Hoogheid en deszelfs Doorluchtig Nageflagt altoos zullen ondervinden, nademaal hiervan, grootendeels, afhangen het behoud en de welvaard van het dierbaar Vaderland en van het Huis van Orange.

Dat, hoe zeer men ook begreep, dat het den Leden derSouverainiteit a toos vry Haat, ja datderzeiver phgt medebrengt, om aan Uwe hoogheid, en aan hunne mede Leden hunne gedagten voor te draagen omtrent den Staaten de behandeling der pubhque zaaken, men echter liefft zoude gemenageert hebben tot deezen tegenwoordigen flap te komen, zo 'er zig maar eenige hoop tot beterfchapof verandering had opgedaan; maar dat men zig hier mede, om welgemelde reden, niet meer durvende flateeren, en de nood op hethoogft geklommen zynde, niets anders overig fcheen dan den waren ftaat van zaaken op deeze wyze* voor Uwe Hoogheid open te leggen; Hem op het ernftigfte te bidden dezelve in ferieufe overweging te neemen, en niet langer gehoor te geeven aan den raad en infinuatien van één Man, die zodanig met den haat van grooten en kleinen overlaaden is, en als een Vreemdeling, geene genoegzaame kunde van onze Regeeringsform hebbend!, Im " noch

's Gra-

venha-. ge.

Memorie door Amft. aen den Prinfe voorgeleden wegens den ïtaet van 't Land, in den Hertog van

Brunssvyk.