Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is44 Nieuwe nedèrlandschè

Ie.

eerpoört getreden zynde, wierdt Zyne Hoogheid door Gedeputeerdens uit de Magiftraet Ontvangen, en door dezelve tuffchen de in twee ryen gefchaerde en gewapende Burgery naer het Stadhuis geleid, terwyl eenige jonge Dogters de eere hadden den Vorft geftadig met palm te bellrooijeiii Op het Stadhuis gekomen zynde, wierdt Zyne Hoogheid , na de pligtplegingen van den Magiftraet, de Heeren Officieren van de bezetting en den Kerkenracd ontfangen te hebben , op een ontbyt onthaeld. Zyne Doorl. Hoogheid wandelde Vervolgens van daer tuffchen de gefchaerde Burgery tot aen de Molepoort, en nadeverfterkingen dezer Stede bezigtigt te hebben ^ flapte Zyne Doorluchtige Hoogheid en deszelfs gevolg wederom op de rytuigen , eil deedt een togtje langs de geheele Noordzyde dezer Kuft, tot op de in dezen winter aldaer mede tot onzer befcherming aengelegde groote Battery, en na dezelve naeukeurig bezigtigd te hebben , reedt Zyne Doorluchtige Hoogheid van daer door het Ouddorp (alwaef de Burgery ook onder de wapenen gebragt en een5 eerpoort opgcrigt was) naer de Krygsocffeningplaets , alwaer de Troepen, welke zich thans op dezen Eilande bevinden, hunne Krygsverrigten zeer wel uitvoerden. Hierna nam Zyne Doorluchtige Hoogheid , onder betuiging van Hoogftdeszelfs genoegen, de reize verder aen naer de Willemftad, by welke gelegenheid de Vorft onder het klokkengelui en andere vreugdebewyzingen der Burgery, andermael deze Stede, doortrekkende, insgelyks wederom met een drie-

vou-

Sluiten