Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAER BOEKEN, Juny, 1781. 1245

voudïg loffen van het kanon begroet wierdt* waer mede deze vreugdedag ten einde liep.

Tegen den middernagt omtrent 12 uuren, kwam de Prins van 't Goedereede , met Hóogftdcszelfs gevolg te Middelharnis aen, wordende aen den ingang van het Dorp door den Magiftraat en Kerkenraed ontvangen, en afgetreeden zynde, van daer geleid langs de Voorilraet, midden door de twee Compagnien gewapende Burgers, naer het Raedhuis, alwaer eenige ververfching aengeboden wierdt; Zyne Hoogheid, offchoon zeer vermoeid, gafegter«aldaernog gehoor aen den Magiftraet en Kerkenrae^, doende eene gepafte en korte aenfpraek, welke Zyn Hoogheid zcergunftiglyk beantwoordde, waer na Hoogftdezelve wederom op dezelfde wyze wierdt geleid naer het Jagt, liggende in de haven alhier. Den 2 Juny des morgens tuffchen 8 en 9 uuren is Zyne Hoogheid, met Hoogftdeszelfs gevolg, op vier wagens (die van Zyn Hoogheid met vier Paerden befpannen en nevens de daer op volgende gevoerd door den Bailliuw en Secretaris) wederom door de 'gefchaerde Burgery heen gereeden, wordende verzeld door een Officier en twee Burgers te Paerd en gevolgd door de Burger-Krygsraed op twee wagens naer Ooltgesplaet, en verder tot aen het Hoofd aldaer, ter overtogt naer de Willemftad. Geduerende het verblyf van zyne Hoogheid alhier, hebben de Vlaggen van veel Vaertuigen, in de haven liggende, gewaeid, als mede van de Torens

van

Brieep le.

Sluiten